Магниты Духа

Lūgšana Pasaules Mātei.

Ak, Pasaules Māte, kas radi ikvienu Dievišķo Dzīvības formu, ar zvaigžņotās Debess

acīm, kas noraugies uz saviem bērniem, kurus atdzīvina Lielā Tēva Gars – ar savas

Mīlestības Svētību veldzē visas mūsu sirdssāpes un piepildi Svēto Dzīvības Trauku

ar visu savu mieru, skaistumu, harmoniju un žēlsirdību.

Ak, Lielā Visupiedodošā Māte, apvieno visus savus bērnus mūžīgam Dzīvības priekam

un ieved viņus ar Gaismu piepildītajos sagatavotajos mājokļos, kas radīti ar Mīlestību

un Svētību.

Ak, Lielā Māte, ielej ikviena Sirdī, kas nes Pasaulēm Tavas Klātbūtnes Mirdzošo

Gaismu, savu Spēku, lai, saraujot Zemes vēlmju un personības pieķeršanās ķēdes,

viņi varētu pacelties spārnos no bezdibeņa uz Zvaigznēm.

Ak, Lielā Visusvētā Māte, iemāci saviem bērniem Lielo Mūža Darbu un iemāci pieņemt

disciplīnu un paklausību kā Lielo ieguvumu Jaunās Mīlestības un Jaunās Kārtības

radīšanai.

Āmen un Āmen!

/Diktēja pierakstīja Marina Shults, tulkoja Ingrīda Ņesterova/.

Print Friendly, PDF & Email