Магниты Духа

Lūgšana Visuma Radītājam.

Es lūdzu Tevi, Visuma Tēvs!

Tu esi devis man Dievišķo Dzīvības Dzirksti, ienākot manī, lai es iepazītu un izzinātu Tevi

visā.

Tu dod man iespēju, atšķirot uz laiku no Sevis, iepazīt, izzināt Tavu nemainīgo Klātbūtni

visā apkārtesošā un manas Būtības dziļumā.

Tu dod man iespēju atdzimt Tavā Spēkā, kas ir manī, izplešot manus gadsimtiem sakļau-

tos spārnus.

Es lūdzu Tevi savas Augstākās Būtības dziļumos, Visuma Tēvs!

Pieņem Savus bērnus /savu meitu…  savu dēlu…/ no jauna Savos apskāvienos!

Dod maniem spārniem Zvaigžņu Gaismu un Pacelšanās Prieku virs aizejošo laikmetu

Laika ciklu bezdibeņa un atšķirtības no Tevis.

Es lūdzu Tavu Žēlastību, Visuma Tēvs, un laimīgu saplūsmi ar  Tavas Dzīvības Dzirksti,

ko esi man dāvājis no Laiku sākuma līdz pilnīgai izšķīšanai Tevī no jauna.

Es lūdzu Tev, Visuma Tēvs, Aizsardzību, Svētību un Palīdzību Garīgās Apgaismības un

Augšupcelšanās Ceļā, un atkalapvienošanos ar manu Augstāko „Es”!

Lai notiek tā, kā Tu esi Iecerējis, Izplānojis un Svētījis!

Es nāku pie Tevis Gaismā un Priekā!

Āmen!

/Diktēja Svētais Jepifānijs, pierakstīja Marina Shults, tulkoja Ingrīda Ņesterova/.

Print Friendly, PDF & Email