Магниты Духа

GARA MAGNĒTU KALPOŠANA KALTENĒ.

2012.g. 4. jūnijā Rīgas Gara Magnētu grupa izbrauca uz Kalteni Rīgas Līča krastā. Kopā bijām 41 cilvēks. Līdz Kalpošanas sākumam strādājām ar Līča Ūdeņiem, vērsāmies pie Stihijām. Pēc tam izveidojām 2-us apļus: Gara Magnētu dalībnieki strādāja iekšējā aplī – kopā 15 cilvēki, bet pārējie – 26 dalībnieki izveidoja 2.-o apli – viņi bija mūsu palīgi šajā KALPOŠANĀ.

KALPOŠANAS tēma: „ MĒNESS APTUMSUMS un VENĒRAS TRANZĪTS„.

Jau 2012.g. 17. maijā SEN – ŽERMĒNS savā Vēstījumā runāja par Galveno notikumu jūnija mēnesī. Lieta tāda, ka VENĒRA gatavoja savu koriģējošo programmu mūsu Gaiši Zilās Liesmas Planētai. Viņa modulēs SAULES impulsus un tādā veidā tie sasniegs ZEMI.

Tam ir liela nozīme, jo tieši VENĒRA, uztverot un modulējot SAULES signālus, padara

tos maigus un harmoniskus visai mūsu Planētai. Mēs saprotam, ka KALPOŠANAI ir jānorit augstā līmenī. To mums apliecināja EL MORIJAS Novēlējums – Vēstījums, ko pirms Gara Magnēta nolasīja Tamāra Knusle. Tajā VALDNIEKS runāja par KALPOŠANAS nozīmīgumu Jaunās Pasaules tapšanā ne tikai uz ZEMES, bet arī visā Galaktikā. Jāapzinās KOSMOSĀ notiekošo procesu svarīgums. Mums jābūt Harmoniskiem, Mīlestības un Prieka pilniem un šīs  sajūtas jāizstaro apkārtējā Pasaulē.

Jābūt aktīviem SAULES, MĒNESS un VENĒRAS palīgiem, kuri saskaņā ar RADĪTĀJA PLĀNU, palīdz ZEMEI un mums komfortabli virzīties cauri Jaunās Realitātes Koridoram.

Savā KALPOŠANĀ mēs lūdzām MĒNESI atšifrēt Jaunos ZEMES Attīstības kodus, kā arī izvest ZEMI cauri Jaunajam Realitātes Koridoram.

                                              MĪĻAIS MĒNESS!

Šodien Tavai un ZEMES attīstībai ir svarīga diena! Gaišais, Apskaidrotais! Tu šodien uzsāc Centrālās Garīgās SAULES Gaismas un arī Sīriusa Mātišķās Enerģijas īpašo kodu atšifrēšanu. Tajos ir ZEMES un CILVĒCES Jaunā Attīstības Programma! Debess Sfēru harmoniskā un starojošā, uz ZEMI plūstošā mūzika! Mums šodien ir viena neviltota sirsnīga vēlēšanās – dot ZEMEI un visai ESĪBAI Jaunu Dzīvības Spēku!

Pēc iespējas akurātāk izvest Planētu cauri Jaunās Realitātes Koridoram. Un Tu — MĒNESS — šajā darbā Esi mūsu palīgs! Mirdzošais naksnīgās Debess telpas iemītniek! Mēs —  iz savas Vienotās Ugunīgās Sirds —  Mīlestības staros sūtām Tev savu Dvēseļu Gaismu! Pieņem šo dāvanu! Mēs  apvienojamies ar Tevi Beznosacījuma Mīlestībā kopīgam Kosmiskam darbam šo kodu atšifrēšanā, Planētas ZEME un visas Planetārās ESĪBAS labumam! Sirdī un Dvēselē mēs esam Vienoti ar Tevi, ak, DAIĻAIS SPĪDEKLI!

Lai notiek tā!

EL MORIJA.

/Pierakstīja Tamāra Knusle/.

04.06.2012.g..

Lūdzām Spožo, Starojošo VENĒRU Viņas Tranzīta laikā atnest ZEMEI un CILVĒCEI Jaunas Garīgās Attīstības Programmas.

MĒNESS – GAIŠAIS SKAISTULI!

Aktivizē ar savas Mīlestības Spēku, ar savu Bezgalīgo Enerģiju – Spožās, Starojo-

šās VENĒRAS darbību!

Ak, Zvaigžņotās Debess Skaistule, mirdzošā VENĒRA! Pārejot pāri starojošajai

SAULEI, sūti mūsu Planētai Tās Programmas Atjaunotnes impulsus, kurus ZEME

„iedarbināja” Planetārās dzīves un ESĪBAS pilnīgai transformācijai, lai aizietu no

dualitātes, atbilstoši izvēlētajam Jaunajam Evolūcijas Ceļam. Transformē Tos /im-

pulsus/ harmoniskos un maigos viļņos, lai ZEME pilnībā var uztvert šīs papildus

nostādnes un orientāciju Viņas Attīstībai un virzībai pa Jauno Realitātes Koridoru.

EL MORIJA.

/Pierakstīja Tamāra Knusle/.

 

Ak, Galaktikas Meita!
Mīļotā VENĒRA!
Tavs Ceļš ir vaiņagots
Ar Spozmi, Daili,
Un Zvaigžņu vēju!
Prieka pilna Tu lido pāri Debess malai
Pretī zelta SAULEI,
Nesot sevī Tēva Mīlestību!
Notver ar Sirdi ziņneša Vēsti
Par Radītāja Jaunajiem impulsiem!
Ar Mīlestību tos piesātini
Un ātri uz ZEMI sūti!
Tajos Jauna Programma
Daiļajam MĒNESIM,
Kurš šodien slēpis savu skaidro vaigu –
Ne tāpēc, lai nozustu Debess zilgmē –
Bet lai palīdzētu, palīdzētu Skaistulei – ZEMEI!

KRAJONS.

/Pierakstīja Tamāra Knusle/.

VENĒRAS Tranzīts daudz ko mainīs cilvēku emocijās. Tiks īstenota Dievišķo Sievišķo Enerģiju atnākšana uz ZEMES papildus agrāk sagatavotajai Vīrišķo Enerģiju rezervei – un iestāsies Sievišķā un Vīrišķā līdzsvars. Ūdensvīra Laikmets, Maitreijas Laikmets, tas ir arī SIEVIETES LAIKMETS – PASAULES MĀTES LAIKMETS.

PASAULES MĀTE – Zvaigžņu Jūras Valdniece un visu KOSMOSA DZĪVĪBAS formu CILTSMĀTE.  PASAULES MĀTE, ar Tevi piepildīta ir DEBESS un ZEMES VALSTĪBA.Viņa pievērš visus ZEMES cilvēkus Jaunam Apziņas līmenim, kuram raksturīga:

PIRMSĀKUMU VIENOTĪBA, HARMONIJA, LĪDZSVARS.

Garīgais Sievišķais Pirmsākums Pasaules Mātes Laikmetā būs Planētas Jauncels-

mes un Radīšanas Spēks, kurš vedīs visu Cilvēci un arī Vīrišķo Pirmsākumu uz

Jaunām Gara Virsotnēm. Mēs ar Prieku pieņemam savā Gaismas kristāliskajā struktūrā Dievišķās Sievišķās Enerģijas Plūsmu, kura šodien tiek sūtīta uz ZEMES.

MĒNESS! LIEC UZSĀKT DARBU BRĪNIŠĶĪGAJAI  VENĒRAI!

Lai PASAULES MĀTES STARS iziet cauri Viņas Ugunīgajai SIRDIJ un atnes uz

ZEMES Balansa/Līdzsvara Enerģijas!

Lai TOP DIEVIŠĶO SIEVIŠĶO un VĪRIŠĶO ENERĢIJU BALANSS/LĪDZSVARS CILVĒKA

un MŪSU PLANĒTAS STRUKTŪRĀ!

LAI NOTIEK TĀ!

Autobusā apspriedām mūsu KALPOŠANAS darbu. Saņēmām Mātes – Tēva –

ZEMES un SKOLOTĀJU Vēstījumus, kurus pēc KALPOŠANAS Gara Magnētā

pierakstīja Tamāra Knusle. Mēs bijām laimīgi, ka mūsu izjūtas saskanēja, un savu

Darbu, kuru mums uzticēja SKOLOTĀJI – mēs izpildījām labi.

 

                VĒSTĪJUMI PĒC MAGNĒTA “MĒNESS APTUMSUMS UN VENĒRAS TRANZĪTS”.

Mani dārgie Gara Magnēta dalībnieki – Vienotā Mīlestībā skanošā Sirds! Dārgie Gara

Magnēta kalpotāju palīgi, kuri atbraucāt ar lielu vēlmi – atnest labumu, cik iespējams,

mīļajai Latvijai un Zemei!

Varu izpaust savu viedokli divos vārdos: — “Esmu apmierināts!”

Jums ir izveidojies/radies – aktīvu Gaismas Kalpotāju un brīvprātīgo palīgu – kopīgs

darbs. Galvenais šajā darbā – Sirds Degsme un Dvēseles Dziesma, un tā jums ir!

Pamatgrupas Kalpošana (iekšējā apļa) ir izpelnījusies manu pilnīgu atzinību. Es zinu –

daudzi ir izbrīnīti, ka šajā Kalpošanā viss noritēja ļoti mierīgi, ritmiski, ar īpašu iekšējo

Maigumu pret  visu apkārtējo Pasauli. Mani dārgie, tā arī jābūt – bez kādiem superemo-

cionāliem pacēlumiem, bez liekas enerģiju spriedzes! Pār jums taču nolaidās Pasaules

Mātes Svētība – Dievišķā Sievišķā Enerģija, maigi plūstot un aptverot visus jūs ar brī-

nišķas Gaismas viegliem mīlošiem viļņiem!

Tas ienesa jūsu Dvēselēs godbijīgu Svētsvinīguma izjūtu! Daiļais Mēness jums dāvāja

maigas emocijas, aktivizējot Starojošās Venēras ietekmi. Harmonija un Daile nolaidās

pār Zemi! Un To jūs redzējāt arī apkārtējā dabā! Gulbju pāris omulīgi iekārtojās pavisam netālu no jūsu mirdzošā Mīlestības Kristāla!

Vai tas nav pierādījums harmoniskai Kalpošanai?

Es pateicos jums visiem par labu, pilnīgu, piesātinātu Darbu Vienotā Kosmosa labumam! Jo jūs un Galaktikas Planētas esat viena Kosmiskā Ģimene! Jūs ar Dvēseles trīsām, lielu pietāti un patiesi pastrādājāt savas Planētas un, tātad, arī visu Galaktisko Māsu un Brāļu labumam. Mani mīļie, jums atkal priekšā ir svarīgs Darbs! Es zinu – Tas darīs jums Prieku!

Ar Mīlestību un Pateicību –

EL MORIJA.

/Pierakstīja Tamāra Knusle 04.06.2012./.

 

Mani Saulainie Eņģeļi! Jūs esat brīnišķīgi Violetās Liesmas mirdzumā, kura transformē-

jošā un dziedinošā straumē plūst uz Zemi! Šodien jūs burtiski peldējāties Sen-Žermēna

Violetajā Gaismā un Dievišķo Sievišķo Enerģiju maigajos zeltaini rozā viļņos!

Brīnišķā Saule apmirdzēja jūsu Kalpošanu, un pagodināja jūs ar šo Enerģiju “lietavām”.

Mēness un Venēra, protams, nepalika malā šajos Enerģiju un Gaismas Svētkos! Viņas

harmoniski ievija savus informācijas un Garīgās Enerģijas sūtījumus starojošajā Gaismas un Mīlestības Dejā!

Dārgie Eņģeļi! Jūs ar savām liesmojošajām Sirdīm esat pavirzījuši tālāk uz priekšu Debesu Tēva Pērli – jūsu lielisko nesalīdzināmo Zemi pa Jaunās Realitātes Koridoru. Mēs visi palīdzam Gaiši Zilās Liesmas Planētai, taču Zemes cilvēku palīdzība ir nenovērtējama!

Mani mīļie, esmu ļoti lirisks! Un šodien vēlos jums sniegt/dāvāt ko pavisam neparastu!

Kas tas varētu būt? Ak! Es, Meistars Krajons, ievietoju Katra – ar neparastu Gaismu –

mirdzošajā Sirdī mazītiņu sudrabainu Kosmisko Magnētiņu. Tas ikvienam no jums rādīs

Ceļu, kad pienāks Laiks!

Es jūs ļoti mīlu un apskauju ar savu pūkaini samtaino

Krajona Apskāvienu!

JŪSU KRAJONS.

/Pierakstīja Tamāra Knusle 04.06.2012./.

 

Mani mīļie bērni! Es Esmu pateicīga visiem par nerimstošajām, pastāvīgajām rūpēm, ko

jūs veltāt manām valstībām!

Es pateicos par manu Ūdeņu attīrīšanu un to piepildīšanu ar Starojošo Dzīvības Enerģiju!

ES pateicos par jūsu palīdzību – Jauno Enerģiju uzņemšanā un Informācijas atkodēšanā – manis un jūsu tālākai attīstībai Gaismā! Šodien mani piesātināja/piepildīja jūsu harmoniskā Prieka maigo emociju viļņi! Es zinu – ir pienācis laiks visu agresīvo izpausmju/parādību aiziešanai. Un Jaunā starojošā Garīgās Zemes Saule – ir garants Harmonijas atnākšanai Manas Sirds Telpā.

Mani bērni! Es sniedzu savu atbalstu visos jūsu brīnišķīgajos radošajos nodomos, kuri

iemiesojas Dzīvē Jaunās Realitātes apstākļos! Es eju Jaunās Pasaules Gaismā, un mani

bērni nāk man līdzi!

JŪSU MĀTE – TĒVS ZEME.

/Pierakstīja Tamāra Knusle 04.06.2012, tulkoja Ingrīda Ņesterova/

Sastādīja Gara Magnētu vadītāja —   Larisa Supeija.

 

Print Friendly, PDF & Email