Магниты Духа

KRAJONS.PAR NOTIKUMIEM, KURI NORISINĀJĀS LEMŪRIJAS KRISTĀLA ATOMARUSA AKTIVĀCIJAS SAKARĀ.

 /Caur Marinu Shults/.

 Mani mīļie, Gaiši Zilās Liesmas Planētas, ļaudis! Šobrīd, kad pagājis pavisam nedaudz jūsu lineārā laika, uz jūsu Planētas pamazām norisinās to neparasto – spēka un skaistuma Enerģiju – kurām piekļūšana tika atklāta 2012.g. 18. augustā, harmonizācija. Tieši šajā dienā norisinājās,  ne tikai,  visiem labi zināmais – viens Notikums: Pirmā Lemūrijas Kristāla —  ATOMARUSA Aktivācija. Ar šo Notikumu bija saskaņoti, sinhronizēti vairāki – ne tikai Planetārās, bet gan Vispārgalaktiskās nozīmes Notikumi. Un par šiem Notikumiem KRAJONS vēlas jums pastāstīt.

Sākšu ar to, ka Kristāla ATOMARUSA Aktivācija notika Lielā, Diženā dienā –GORA dienā! Visas sakritības nav nejaušas. Diena, šķiet mitoloģiska, taču visos laikos IR godināta —  kā Apziņas paplašināšanās un kā izejas  uz citiem Planetārās un Kosmiskās Apziņas Dimensiju līmeņiem – diena. Un tā tas IR. Tā notika arī šoreiz. Tāpēc uz Lemūrijas Kristāla Aktivācijas dienu ir jāraugās plašāk. Raugieties uz to no Kosmiskā skatu punkta. No Kosmosa cilvēku, ne tikai vienkārši – ZEMES cilvēku skatu  punkta. Ar ko tad vēl šī diena bija Liela vai, pareizāk sakot, Kosmiski Nozīmīga, Ievērojama? Tagad jūs saprotat, ko Es vēlos jums pastāstīt par Pirmā, no vispārējā kopējā tīkla – Lemūrijas Kristāla Aktivācijas nozīmīgumu. Daudz kas jums tika pastāstīts jau pirms Aktivācijas. Papildus, ārkārtīgi svarīgu, informāciju sniedza Skolotājs EL MORIJA  /caur S. Kanaševski – „Kas notika 18. augustā?”, M. Shults/. Jūs varējāt — spējāt aizdomāties par to, kādā veidā Lemūrijas Kristāli IR saistīti ar ZEMES Jaunās olšūnas veidošanos un dzimšanu. Un Tas nozīmē, ka šis process piedalās arī cilvēciskā Genoma pārmaiņās. KRAJONS  vēlas turpināt To,  jums Vitāli svarīgo, Notikumu uzskaitījumu, kuri pēc Brīvo Pasauļu Federācijas, jūsu Galaktikas Padomes plāna tika realizēti šajā dienā uz ZEMES un KOSMOSĀ.

Es iepazīstināju jūs ar GALAKTIKAS MAGNĒTISKO KODOLU – ARHEIRAR  /tiešajā Krajona čenelingā Rīgā 8.07.12.- M. Shults/.  Un tagad Es došu vārdu viņam. Taču pirms tam, mani mīļie, paziņoju jums: ATOMARUSA Aktivācijas nozīmīgums ieguls To pārmaiņu pamatā, kuras nenovēršami realizēsies jūsu Planētas Magnētiskajā Transformācijā. Tas Ir vissvarīgākais no vispārējo Magnētisko pārmaiņu ķēdes posmiem, kuras nāk no ARHEIRAR – Galaktikas Magnētiskā kodola. Šīs pārmaiņas pilnībā tika uzsāktas š.g.18. augustā – ATOMARUSA Aktivācijas dienā. Un pati Aktivācija, izņemot jums jau zināmos darba elementus —  ko izpildīja ATOMARUSA komanda un Projekta kuratori – tika sinhronizēta ar dziļām MAGNĒTISKĀM TRANFORMĀCIJĀM  KOSMOSĀ,  kuras saistītas ar ZEMES un visas SAULES SISTĒMAS PĀREJU Jaunā stāvoklī pēc Galaktiskās Izlīdzināšanas, kura notiks šī gada decembrī Ziemas Saulstāvjos. Un tagad dodu vārdu ARHEIRAR.

ARHEIRAR.

Pārņemu stafeti. KRAJONS dod vārdu man, un Es vēlos teikt, ka Lielā Magnētisma Meistara dotā iespēja – pateikt dažus vārdus —  nav nejauša. Es, kā jūs jau zināt, vadīšu  /un jau esmu sācis vadīt/  GALAKTISKO IZLĪDZINĀŠANU. Taču jūsu Planētas stāvoklis pēc Magnētiskajiem parametriem – rādītājiem šodien IR tik ļoti izmainījies, ka visām Dzīvības formām būs ļoti grūti pārkārtoties uz Jauno Magnētisko spriegumu  un Jaunajām Magnētisko lauku konfigurācijām pēc Galaktiskās Izlīdzināšanas, ja šīs pārmaiņas netiks ieviestas maigi un plūstoši.

Un tāpēc,  katru reizi, kad uz jūsu Planētas ir paredzēta cilvēku pozitīvo domformu un emociju koncentrācija, Es pūlos. lai ļaudis pieņem šīs Jaunās Magnētiskās pārvērtības kā Svētību. Taču ne tikai tur  ir tā lieta! Jums jau Skolotājs EL MORIJA ir stāstījis par Lemūrijas Kristālu lielo Aktivācijas nozīmi Visuma mērogā, kas IR saistīta ar veidošanu un nākotnē —  pilnīgi Jauna — Planetarā tipa, kā arī Saprātīgu Būtņu – Genoma radīšanu.  Es nepārteicos, nepasakot – cilvēku.

Jā,vispār jau tās būs Jaunas Saprātīgas Būtnes, kuras vēstīs par Jaunās Augsti  Garīgās Cilvēces Radīšanu! Un līdz ar Planetārā Genoma izmaiņām jūs varēsit  iejusties citā Planetārās Vienotības stāvoklī, tai skaitā, arī Magnētiskajā, par ko Es jums visu laiku atgādinu. Un tā, 18. augustā Galaktiskās  Izlīdzināšanas Enerģijās, jūs aktivējāt Kristālu ATOMARUS. Jautājums – kāpēc Galaktiskās Izlīdzināšanas Enerģijās? Vai nav par agru? Jā, pēc lineārā laika termiņiem – par agru. Taču šī svarīgā Notikuma Enerģijas pieaug ar katru dienu. Un Es „nospriegoju/pievelku stīgu”, par kuru stāstīju š. g. 8. jūlijā. Un tāpēc jūs jau sen dzīvojat šīs Āŗkārtējās  Kosmiskās darbības Enerģijās, par ko Mēs stāstīsim aizvien plašāk un plašāk. Un mūsu šodienas saruna ir tieši par šo Notikumu. Es norādīju uz to, ka kārtējā „stīgas nospriegošana/pievilkšana” tika izdarīta Lemūrijas Kristāla ATOMARUS Aktivācijas dienā. Mēs īpaši izvēlējāmies šo dienu Tā nav sakritība. Jūsu Brāļi un Māsas no Sīriusa „C” ne jau nejaušības pēc ieklīda šajos Visuma Svētkos – Kristāla ATOMARUS Aktivācijas svētkos. Ieradās tikai specializētās brigādes kārtējo Aktivācijas uzdevumu vai korekcijas veikšanai, dažu –Planetārās nozīmes – sistēmu noregulēšanai. Un, no otras puses – lai atvērtu Sīriusa „C” Enerģiju novadīšanas Portālu, par ko jūs tikāt informēti pietiekami detalizēti. Taču jūs nezinājāt, kādi spēki un līdzekļi , kas attiecās uz Magnētiskajām korekcijām, bija šo Sīriusa brigāžu rīcībā. Jā, ARHEIRAR vadīja Sīriusa Gaismas Būtņu vienības, kuras palīdzēja gan Aktivācijā, gan jūsu Planētas trajektorijas Magnētisko parametru izmaiņā Jaunās Realitātes Koridorā! Atcerieties, 8.07.12. – čenelingā — Mēs jūs brīdinājām, ka šīs korekcijas tiks periodiski  pieprasītas. Un to veikšanā ņems dalību ne tikai Kosmiskie speciālisti, bet, galvenokārt, priekšroka tiks dota ZEMES cilvēkiem. Ta arī notika 18.08.12.,  — Sīriusa brigādes strādāja jūsu Mīlestības viļņos, ko sūtīja visi tie cilvēki, kuri apsveica Kristāla ATOMARUSA pamošanos un atgriešanos aktīvajā dzīvē!

Bija arī cilvēku grupas un daži individuāli strādājoši Gaismas Darbinieki, kuri pilnīgi apzināti izpildīja šo darbu. Visu ZEMES cilvēku Augstākie „ES” strādāja kopā ar viņiem. Un tas arī ir ZEMIEŠU darbs! Un tas bija brīnišķīgi! Tagad Es tikai nedaudz varu papildināt šo lielā mēroga Ainavu: TO dienu Enerģijas – it īpaši Tās plūda ar pastāvīgu kāpinājumu, sākot no 11.08.12. – sajuta visi Planētas cilvēki. Iespējams, kādam bija slikta pašsajūta; kādam – vēl nebijis pacēlums; kāds spēja pacelties šo Enerģiju ietekmē savā Garīgajā izaugsmē, un tādu ir ļoti daudz; kādam palaimējās pamosties no Apziņas miega, un arī tādu ir daudz; bet kādam nācās izpildīt nopietnu Kosmisku darbu un atgriezt savu Kosmisko Meistarību! Un visiem – Mūsu sveiciens unMūsu bezgalīgā Mīlestība! Tagad iepazīstināšu jūs ar ARHEIRAR nākotnes plāniem, kas attiecās uz tuvojošos Galaktisko  Izlīdzināšanu. Es tomēr iekļaujos Lemūrijas Kristālu Aktivācijas „tēmā”. Vai jūs domājat, ka ar ATOMARUSA Aktivāciju visas Magnētiskās korekcijas ir beigušās? Pilnīgi izslēgts! Mans darbs ir cieši saistīts ar visu Lemūrijas Kristālu Aktivāciju un tieši tajā kontekstā, kā jums stāstīja Skolotājs EL MORIJA. Ar katru Kristālu mainīsim Tā Daudzdimensionālā Planetārā Genoma Magnētisko pildījumu, kuru drīzumā izveidos visi – kā Lemūrijas, tā Hiperborejas Kristāli. Katram — sava loma, un tieši tāpēc jo brīnišķīgāka ir tā daudzveidība un tie daudzie varianti, kādus agrāk jūsu Planēta un Cilvēce kopumā nevarēja atļauties. Tikko, kā modīsies  jauns Lemūrijas Kristāls, Es, ARHEIRAR, ieviesīšu savas korekcijas viņa Magnētiskajā struktūrā tāpēc, lai secīgi varētu izveidot nepieciešamo Genomu. Saprotiet, ne pēc tam, bet uzreiz.

Mani speciālisti, kuri strādāja uz ZEMES – palīdzēja Kristālam ATOMARUS JAU SAŅEMT nepieciešamās izmaiņas 18.08.12.. Tādas, kādas viņam nevarēja būt brīdī, kad viņš iegāja Somadhi stāvoklī. Daudzējādā ziņā jūs paši iepriekš noteicāt tādu – interesantu,  Evolucionāro notikumu gaitu. Es, pieņemot jūsu lēmumus – vienkārši izpildu jūsu pašu Apstiprinātās Transformācijas. Jūs sacīsit: „ dīvaini”!  Mēs paši izlēmām, bet tagad mums no visām pusēm stāsta  par tiem mūsu lēmumiem, par kuriem neko neatceramies. Taču jūs, kurus Mēs bezgalīgi Godinām par spožo Dualitātes Eksperimenta realizāciju, esat sava – pilnīgā Dievišķīguma atgriešanās fāzes sākumā, tāpēc arī zināšanas un atmiņas sāks pakāpeniski atgriezties. Mēs tikai pastiprinām šo Svēto procesu.

Nobeigumā – vēl pāris vārdu par Galaktiskās Izlīdzināšanas Enerģiju pastiprināšanos – kāpumu .

Jūs domājat, ka jums ar tām nāksies sastapties tikai šā gada decembrī? Es jau sacīju, ka „stīga palielina — kāpina savu nospriegojumu/pievilkšanu”. Tāpēc Es novēlu visiem Gaismas Darbiniekiem TO visu laiku atcerēties. Jebkurā  savā Gaismas darbā jūs varat ņemt vērā šo apstākli. Un attiecīgi izmantot šīs Enerģijas, sūtot Tās Vispārējam Labumam. Es piedalos  visās jūsu Kalpošanās  Gaismai – Esmu kopā ar jums, dārgie ZEMIEŠI! Tagad Es dodu vārdu KRAJONAM.

KRAJONS.

Es, KRAJONS, vēršu jūsu uzmanību uz pēdējiem ARHEIRAR vārdiem. Galaktiskās Izlīdzināšanas Enerģija prasa nopietnu tās noenkurošanu visās ZEMES Dzīvības formās, visos Planētas līmeņos, visās jūsu lietās. Pirmā noenkurošana notika 8.07.12. čenelinga laikā. Enerģijas jau plūda arī agrāk, taču pirmo reizi tika nopietni noenkurotas šajā dienā. Tagad tas notika Kristāla ATOMARUS Aktivācijas laikā. Mēs rādām, cik, šķiet, attālināti notikumi, kuri attiecas uz jūsu Planetārajām Pārvērtībām, IR sasaistīti cits ar citu. Un jūs apzināti un radoši varat palīdzēt TAM, kas neizbēgami sagaidāms. Un ne jau nolemtības ziņā, bet gan brīnišķīgā plāna – visas Planetārās Dzīves Evolūcijas lēciena – realizācijā.  Savienojiet,  sintezējiet, attīstiet radoši TĀS iespējas, par kurām Mēs jums paziņojam. Tā MĒS VISI KOPĀ Harmoniski pārvarēsim visas, pat pašas smagākās, Pārorientēšanās grūtības ZEMES Tapšanā.  Un šī Tapšana NAV mazsvarīga  gan Planētai, gan visām Dzīvības formām uz viņas. KOPĀ ar viņu, ar jūsu mīļoto GAIJU, jūs visu izdarīsit vislabākā veidā. Un ES Esmu par TO pārliecināts! LIELAIS, DIŽENAIS PLĀNS PIEPILDĪSIES!

MĪLESTĪBĀ – KRAJONS.

Tulkoja Ingrīda Ņesterova.

 

 

Print Friendly, PDF & Email