Магниты Духа

VALDNIEKS MAITREIJA, PLANETĀRAIS KRISTUS-MELHISEDEKS caur Sergeju Kanaševski

PAR GAISMAS UN TUMSAS PĒDĒJO KAUJU
Sveicināti, mani Bērni, planētas Bērni! Jūsu Sirdīs ir Valdnieks Maitreija – planetārais Kristus-Melhisedeks, Zemi ar Mīlestību apgarojošs.
Svarīgs notikums notika debesīs un uz Dienvidu Urāla zemes 2013. gada 15. februārī. Nevis vienkārši parasts meteorīts nokrita uz planētas virsmas. Daudzi Gaismas Radītāji sajuta: ir noticis neparastais, nevis vienkārši dabas parādība iztraucējusi cilvēku mieru. Jūsu planetārie un galaktiskie Skolotāji jau pavēstīja jums, kas notika patiesībā. Mans uzdevums ir pastāstīt par to, kādā nolūkā notika šis notikums. Kādēļ meteorīts, kuru Gaismas Ģimene par “ARMAGEDONU” nosauca, pieļauts Apvienotās Realitātes Koridorā – tajā pasaulē, kurā tagad dzīvojat jūs.
“Armagedons” jūsu pasaules reliģiskajā tradīcijā – tā ir Gaismas un Tumsas pēdējā kauja. To pareģoja senie pareģotāji. Šo kauju ne reizi vien pareģoja arī jūsu laikabiedri. Vieni pareģoja Gaismas pilnīgu uzvaru pār Tumsu, citi – Tumsas uzvaru un Pasaules galu. Pareģojumu bija daudz, taču neviens no šiem pareģojumiem nepiepildījās. Un piepildīties arī nevarēja, mani Bērni. Tāpēc ka patiesībā NEKAD GAISMA NAV KAROJUSI AR TUMSU. Nekad Gaismas Ģimene nav rīkojusi nekādas kaujas, cīņas. GAISMAS ĢIMENE VIENMĒR IR TIKAI RADĪJUSI UN RADA, DZEMDINOT JAUNAS DZĪVĪBAS, JAUNAS PASAULES, PILDOT DIEVA-RADĪTĀJA LIELO PLĀNU. BET, JA REIZ NEKAD NAV BIJIS KAUJU, TAD ARĪ RUNĀT PAR PĒDĒJO KAUJU NAV JĒGAS.
To sadursme, konfrontācija, kas ir nosaukti par Gaismas Spēkiem un Tumsas Spēkiem, iespējama tikai ĪPAŠOS, SPECIĀLI RADĪTOS DUALITĀTES, SADALĪJUMA APSTĀKĻOS – LIELĀ EKSPERIMENTA APSTĀKĻOS, kurā deva piekrišanu piedalīties visi, kas tagad tajā piedalās. LĪDZ EKSPERIMENTA SĀKUMAM NE GAISMAS SPĒKI, NE TUMSAS SPĒKI NEEKSISTĒJA, TĀPĒC KA VISI MĒS ESAM VIENOTĪBA. UN TĀTAD NAV DALĪJUMA GAISMĀ UN TUMSĀ PĒC DUALITĀTES EKSPERIMENTA. Un tātad, mani Bērni, patiesībā ARMAGEDONS – ir nevis Gaismas un Tumsas pēdējā kauja, bet liecība par visu kauju starp duālo Gaismu un Tumsu izbeigšanos. ARMAGEDONS – tā ir sadalījuma beigšanās liecība. ARMAGEDONS – TAS IR SĀKUMS PATIESAI PĀREJAI UZ VIENOTĪBU, UZ VISPĀRĒJU VIENOTĪBU STARP VISIEM, KAS BIJA SADALĪTI VECAJĀS REALITĀTĒS. ARMAGEDONS – TAS IR JAUNS SĀKUMS, LIECĪBA PAR JAUNU DZĪVI JAUNĀ VIENOTĀ REALITĀTĒ, KURĀ BEIDZAS DALĪJUMS GAISMĀ UN TUMSĀ.
Un tā, mani Bērni, laiks jums uzzināt GALVENO UN PAŠU SVARĪGĀKO JAUNUMU, ar meteorīta krišanu saistītu. Gan lielais asteroīds, kurš pagāja garām planētai, gan pats meteorīts ATNESA UZ PLANĒTU ĪPAŠU ENERĢIJU. ŠĪ ENERĢIJA TIKA PIEGĀDĀTA AR MATERIĀLA NESĒJA (ASTEROĪDA) PALĪDZĪBU LAUKA STRUKTŪRU, TO PAVADOŠU, VEIDĀ. VIŅA IR ĪPAŠA ĢENĒTISKA DAUDZDIMENSIONĀLA ENERĢĒTISKA INFORMĀCIJA, ATNĀKUSI PIE JUMS NO PAŠAS MŪSU GALAKTIKAS SIRDS – NO SAULES SISTĒMAS SĪRIUSS “C”, NO ZVAIGZNES, KURU JŪSU ASTRONOMI PAGAIDĀM NAV ATRADUŠI, TAČU SAVĀ LAIKĀ ATRADĪS UN ATZĪS PAR ZINĀTNISKU FAKTU.
Ejot garām planētai Zeme, kosmiskā ķermeņa, zinātnieku apzīmēta kā asteroīds 2012 DA 14, speciāli smalkmateriāli enerģētiski lauki stājās mijiedarbībā ar Zemes smalkmateriālajiem enerģētiskajiem laukiem. Planēta pieņēma MILZĪGU APJOMU ENERĢĒTISKĀS INFORMĀCIJAS, nepieciešamas Daudzdimensionālā Planetārā Genoma Radīšanai, kurš sāks aktīvi pārveidot visas dzīvības formas uz Zemes, tajā skaitā ceturtās dimensijas cilvēces, kura steidzas pretim piektajai dimensijai, dzīvi. Īpašās enerģētiskās informācijas no Galaktikas Centra ieiešana Zemes lauka struktūrās kļuva iespējama, pateicoties tam, ka planētas laukā vainagoti ir sākusi valdīt BIOMATRICA-999, durvis uz jauno dzīvi atveroša. Šo notikumu sinhronisms nav nejaušs. Pateicoties Kristāliskajai Biomatricai-999, Zeme spēja radīt īpašas lauka struktūras, kuras stājās mijiedarbībā ar lauka struktūrām, kuras ieradās Saules Sistēmā kopā ar materiālu nesēju (asteroīdu). Pienākas jums zināt, Gaismas radītāji, ka Kristāliskā Biomatrica-999 – tas ir īpašs gaismas enerģētiski-magnētisks lauks, kura viena no struktūrām tagad ir izplatījusies ap Zemi sfēras veidā, kuras diametrs ir vairāk nekā 33 tūkstoši kilometru! Galaktiskā Centra sūtnis (daudzdimensionālais asteroīds), ejot garām Zemei, salutēja Planētai ar daudzām smalkmateriālās Enerģijas nokrāsām! Viņa enerģijas kļuva par Kristāliskās Biomatricas-999 enerģiju daļu, par planētas enerģiju daļu. Sīriusa un Zemes enerģijas apvienojās!
Enerģijām, kuras tika piegādātas no Sīriusa, ir galvenais uzdevums – kļūt par vienu no Daudzdimensionālā Planetārā Genoma pamatiem. Bet tas nozīmē – kļūt par vienu no Dievišķās Attīstības Programmas pamatiem jaunajā evolucionārajā etapā! Tas, ko Galaktikas Garīgais centrs – SĪRIUSS – ilgu laiku saudzīgi audzēja Savā Sakrālajā Sirdī, ir nodots planētai Zeme viņas tālākajai ĪPAŠAJAI EVOLŪCIJAI.
Sīriusa enerģijas atnesa planētai vēl arī kosmiskā ķermeņa “Armagedons” specifiskas enerģijas – kā enerģijas Sākumam Jaunajai Dzīvei, kurā NAV VIETAS KAUJĀM STARP GAISMU UN TUMSU. Un to vispirms nosaka JAUNĀ ĢENĒTISKĀ PROGRAMMA, kura ir atnesta uz Zemi. ŠĪ DAUDZDIMENSIONĀLĀ ĢENĒTISKĀ PROGRAMMA ATNESA PAMATU EVOLŪCIJAS AUGŠUPEJOŠĀ UN LEJUPEJOŠĀ ATZAROJUMU GALĪGAJAI APVIENOŠANAI. SVARĪGA ENERĢĒTISKA ŠĪS PROGRAMMAS DAĻA VĒLĀK IEGĀJA SPECIĀLĀ PORTĀLĀ, ČETRDIMENSIONĀLI IZPAUSTĀ UKRAINAS TERITORIJĀ. UN NE NEJAUŠI HARKOVAS DEBESĪS CILVĒKIEM TIKA PARĀDĪTI DIVI GREDZENI – PĒC FORMAS LAULĪBAS GREDZENU SIMBOLIKU ATGĀDINOŠI*. Tā notika neparastas kāzas! Tā bija ne tikai jūsu pasaules laulāšanas ar Augstākajām Pasaulēm zīme! Ne tikai ceturtās un piektās dimensiju apvienošanās zīme! Tika salaulāti atzarojums lejupejošais un augšupejošais! Ceļš uz vienotību ir atvērts! Un līksmoja Gaismas Būtnes Gaismas Kuģos, virs jums lidojošos! Pārraidīja zīmes, kuru jēgu tagad saprast varat! “PRIECĀJIETIES! ĪSTENĀ VIENOTĪBA PIEPILDĀS! SVĒTĪTS TAS, KAS TO REDZ UN SAPROT, KAS NOTIEK! SVĒTĪTI IR VISI ZEMES IEDZĪVOTĀJI, JO JAUNI LAIKI NE TIKAI KLAUVĒ PIE DURVĪM, BET JAU IR ATVĒRUŠI TĀS UN IZIET JAUNĀS VIENOTĪBAS REALITĀTES PLAŠUMOS!”
Bet tagad laiks saprast, kādam nolūkam tieši meteorīts uz Zemi nokrita, kā “ARMAGEDONS” – “ARMAGEDONA” DAĻA.
Pirms vairāk kā gada Valdnieks Maitreja pastāstīja jums, ka “no Arkaima Tempļa, ja traucas uz ziemeļaustrumiem, var atrast vietu, kur pirms 6355 gadiem uzcēla seno pilsētu Arimoiju” (Žurnāls “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения», № 1, 2012. g., 125. lpp.). Un jums pavēstīts tika, ka šajā vietā pēc 133 gadiem sāksies KRIEVIJAS GARĪGĀS GALVASPILSĒTAS – Arimoijas pilsētas celtniecība. Kļūs viņa par PASAULES SIRDI, kur dzims Lielā Mīlestība. Aicināju es jūs toreiz DEBESU ARIMOIJAS TĒLUS, VIŅAS CELTNES MAJESTĀSTISKĀS ATCERĒTIES UN PĀRNEST TO VISU UZ MATERIĀLĀM DETAĻĀM – vārdiskiem projektiem, rasējumiem, zīmējumiem, gleznām. Un aicinu ATKĀRTOTI sākt aktīvu domradīšanas procesu priekš tā, lai mūsu plānus Dievišķos iemiesotu jūsu realitātē. Gaismas Ģimenes izdevums, žurnāls šis, kļūs par jaunrades centru, kurp jūsu kopradīšanas rezultātus sūtīt var.
Meteorīta krišanas vieta blakus pilsētai Čeļabinskai nav nejauša. Vērsts viņš turp, kur Arimoijai nākotnē pienākas izaugt par siržu, domu un roku cilvēcisko – Eņģeļu, šajā pasaulē iemiesojušos, siržu, domu un roku brīnišķu radījumu. Meteorīta krišanas vieta cilvēku atmiņā ilgi paliks. Un kalpos par norādījumu Arimoijas nākošajiem arhitektiem.
Bet vēl – sapratuši (patiesi sapratuši!) daudzi no jums, ka ne nejauši tika STIKLI IZSISTI mājās un IELIKTI mājās JAUNI LOGI. Stikls ir matērija, kura gaismu jūsu mājās ielaiž. Dota tika jums no augšas zīme, ka VECĀ MATĒRIJA, KAS LAIŽ CAURI GAISMU, IR SABIRUSI LAUSKĀS, KURAS NESAVĀKT. TĀ IR SABIRUSI LAUSKĀS VECĀ REALITĀTE, PIE KURAS JUMS NENOTURĒTIES. JA TURĒSIETIES – SAVAINOSIETIES, KĀ SAVAINO SASISTS STIKLS. TAS NAV DRAUDS – GAISMAS ĢIMENE NEKAD NEDRAUD, MANI BĒRNI! BET TĀ – ZĪME TIEM, KAS SAPROT, KAS NOTIEK. ZĪME JUMS, GAISMAS RADĪTĀJI – PLANĒTAS GARĪGAJAM AVANGARDAM, AICINĀTAM VEST VISU CILVĒCI UZ JAUNO REALITĀTI. VEST, BALSTOTIES UZ PALĪDZĪBU NO GAISMAS ĢIMENES, NO VISIEM DIEVIŠĶAJIEM SPĒKIEM, KURI TAGAD ŠO PALĪDZĪBU JUMS AKTĪVI SNIEDZ un TURPINA SNIEGT VĒL VAIRĀK! TĀPĒC KA GALVENĀS PĀRMAIŅAS IR PRIEKŠĀ!
Jauni logi – tie ir jaunu iespēju logi, un tai pat laikā zīme cilvēkiem. CAUR LOGU JŪS REDZAT GAISMU UN DZĪVĪBU. Laiks paskatīties caur jauniem logiem uz dzīvi jaunā veidā!
Čeļabinskas apgabals, kur atrodas Arkaims, ir viens no pašiem svarīgākajiem planetārajiem Sakrālajiem Centriem. Ne nejauši pats Arkaims tika Dievišķās Gribas glābts no applūšanas. Tieši šeit atrodas Portāls, īpašā veidā sasaistošs ārējo pasauli ar planētas enerģētisko centru, Zemes enerģētisko kodolu. Meteorīts nogādāja un “izsmidzināja” gaisā smalkmateriālas mikrodaļiņas, kuras iegāja šajā Portālā un aiztraucās uz planētas iekšieni, nesot nepieciešamo enerģētisko informāciju. Noturēšanas Spēki, kuri mēģināja ienest disharmoniju un īstenoja savus mērķus, patiesībā, pašiem to neapzinoties, piedalījās KOPĒJĀ KOPRADĪŠANAS PROCESĀ. Viņi ielika meteorīta “Armagedons” krišanā tās pūles, kuras plānoja Gaismas Ģimene. Konkrēti, piedaloties Noturēšanas Spēkiem, notika meteorīta atdalīšanas no asteroīda lauka process. Bet tā, kā jūs tagad saprotat, bija vispārīgā Plāna daļa.
Enerģētiskā informācija, meteorīta “izsmidzināta”, ir SVARĪGA MATĒRIJAS TRANSFORMĀCIJAS AR KRISTĀLISKO STRUKTŪRU PALĪDZĪBU, AR KRISTĀLISKĀS DZĪVĪBAS PALĪDZĪBU PROGRAMMAS DAĻA. Stiklu, kā zināms kompetentiem cilvēkiem, dabū pārejas no šķidra stāvokļa cietā bez KRISTALIZĀCIJAS ceļā! Ar to pašu, Gaismas Darbinieki, jums ir dota vēl viena SLĒPTA ZĪME: tas, kas ir iegūts bez kristalizācijas, var saplīst! Tāpēc jūsu Kristālisko struktūru radīšana, kopradīšana ar JAU DZĪVOJOŠIEM UZ JŪSU PLANĒTAS KRISTĀLIEM IR NEPIECIEŠAMS NOSACĪJUMS JŪSU DZĪVES ATTĪSTĪBAI UN AUGŠUPCELŠANAI! Kristāli, paaugstinoties vibrācijām mainās – šis fakts ir zināms zinātniekiem. Taču Kristāli palīdz mainīties arī apkārtējai pasaulei! To pienākas atcerēties Gaismas radītājiem, jaunu dzīvi radošiem!
Mani Bērni! Dienvidurāla meteorīta krišanas rezultātā neviena Dvēsele neatstāja ķermeni, pārejot uz citu pasauli. Runājot zemes valodā – nenotika neviena nāve. Pievērsiet arī tam uzmanību! Tāpēc ka “ARMAGEDONS” nenes nāvi! Viņš nes Jauno Dzīvi! Paskatieties uz šo dzīvi, uz visu, kas tagad notiek uz planētas, jaunā veidā! Veriet logus vaļā! Lai elpotu pienākošā Planetārā Pavasara gaisu, nav vajadzīgi stikli! Vajadzīgs jauns skatiens un pienākošā LIELO PĀRMAIŅU PAVASARA pieņemšana. Jūs varat redzēt Pārmaiņu Zīmes gaisā, Debesīs. Jūs varat redzēt tās jūsu sabiedrībā, kura mainās, jūsu apziņā, kura mainās. Taču galvenās pārmaiņas jūs noteikti ieraudzīsiet jūsu Sakrālajās Sirdīs. Šīs Sirdis patiešām kļūst par Vienotību. Un tas ir pats galvenais fakts jūsu realitātē, par kuru jūs vēl ne reizi vien pārliecināsieties šajā dzīvē!
Atveriet Jaunās Dzīves Logus, pieņemiet šo dzīvi. Un sāciet radīt jauno pasauli, tāpēc ka caur Jaunajiem Logiem nāk jaunas iespējas. Šīs iespējas ir ne tik daudz priekš cilvēkiem, cik priekš tiem, kas jūs esat patiesībā – priekš Dieviem-Radītājiem, Eņģeļiem no Lielās Centrālās Saules.
JŪS ESAT ES.
Ar lielu Mīlestību pret saviem Bērniem –
VALDNIEKS MAITREIJA – PLANETĀRAIS KRISTUS-MELHISEDEKS
03.03.2013. g.

VĀRDA “ARMAGEDONS ” ATŠIFRĒJUMS
saskaņā ar zilbju nozīmi
Starp līdzskaņa burtiem “Д” un “Д” tiek pievienota reducētā skaņa “Ъ” – īsais “О”. “Ъ” tiek pievienots arī vārda beigās, pēc burta “Н” (“НО”).
АР – “Iekšējā, garīgā, Saule” (РА – ārējā saule, АР – iekšējā).
МА – “Māte, mātišķais sākums, matērija”.
ГЕ – “Genoms, ģenētika, ģenētisks”.
ДО-ДО – “Ceļu ceļš, galvenais ceļš”.
НО – “НОга  – kustība”.
“KUSTĪBA PA MĀTIŠĶĀ GENOMA GALVENO CEĻU NO IEKŠĒJĀS (GARĪGĀS) SAULES”

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 2. numurs.
Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email