Магниты Духа

Urusvati caur MARINU SHULTS. Vēstules no mājām

IEVADS

Visuma Esamības Plāni: Visuma uzbūves pamata jēdzieni

Mani bērni! Esmu laimīga atkal iziet ar jums sakaros. Protams, daudz ir manu kanālu pa visu Pasauli, taču par katru priecājos savdabīgi, tāpēc ka neviens no Maniem darbiniekiem nelīdzinās citam.

Šodien sākam ārkārtīgi svarīgu sarunu, tāpēc ka uz planētas ir noticis daudz izmaiņu, bet būs vēl vairāk. Jūs paši – ar saviem ķermeņiem, ar savām struktūrām savā ikdienas dzīvē to jūtat. Un tiecaties uz šiem jaunajiem pārveidojumiem. Kas ar jums notiek, kurp pavēršas evolucionārais impulss, ko pārveidosim jūsu eksistences pasaulēs? Daudz gribu jums pavēstīt, un ne bez nolūka. Par Jaunās Rases vadītāju esmu iecelta Es. Es gribu ienest jūsu dzīvē sapratni par visām izmaiņām, kuras jūs paši radāt ar saviem Augstākajiem “Es”. Bet tagad jums vajag materializēt jūsu pašu ieplānotās pārmaiņas. Fiziskās personības līmenī jūs, daudzi, to neatceraties. Taču visa jūsu Garīgā Būtība vibrē uz progresa un jaunu sākumu viļņiem.

Ir pienācis laiks runāt ar jums par Pasaules uzbūves dažu principu izmaiņām, kuras attiecas pirmkārt uz jūsu planētu. Pie tam mēs par pamatu ņemsim jau zināmus jēdzienus un terminoloģijas. Es gribu sasaitīt kopā jau zināmo un to jauno, kas ir dzimis un turpinās savu izpausmi. Un tā būs tikai mūsu pirmā saruna, tāpēc ka būs procesi, par kuriem pagaidām runāt ir agri. Taču to izpausmei mēs gatavosimies tajā skaitā arī mūsu sarunās.

 

Terminu “Visuma Esamības Plāni” (VEP) aplūkosim savstarpējā sakarā ar citu terminoloģiju, kuru tagad ir sākuši izmantot kontaktam ar Gaismas Darbiniekiem daudzas Garīgās Būtības, kuras nodod informāciju no Garīgās Pasaules.

VEP sāk savu eksistēšanu no jebkura kosmiska objekta būvēšanas pirmā momenta. Šajā gadījumā aplūkosim Zemi. Zemei kā kosmiskam visuma objektam, protams, ir pilnīga atbilstība ar visa Visuma, kurā viņa ietilpst, uzbūvi. Un tāpēc visu, ko es tagad teikšu par planētas uzbūvi, var attiecināt uz visu Visumu, un otrādi. Zeme arī ir izgājusi zināmas tapšanas stadijas, tas ir, radot dažādu īpašību matēriju, kura nodrošina viņas uzbūvēšanu un tālāku eksistenci, ņemot vērā nepārtrauktu visu dzīvības formu attīstību un transformāciju.

Visuma Esamības Plāni pēc būtības ir Visuma eksistences īpašas fāzes, tas ir, matērijas, kura nodrošina viņa funkcionēšanu, esamība un attīstība. Šī matērija tiek radīta pakāpeniski, sākot ar pašiem smalkākajiem matērijas veidiem. Un visus šos variantus dabū, sabiezinot jeb sablīvējot Gaismu, kura nāk no Avota, tas ir, Radītāja Gaismu. Pagaidām aplūkojam tikai matēriju. Pēc tam pievienosim arī visas pārējās komponentes, kuras nepieciešamas, lai pareizi stādītos priekšā Esamības Plānu kopā ar citām izpausto pasauļu īpatnībām. Mēs runājam par Esamības Plāniem attiecībā pret dažādu Kosmosa Pasauļu vai objektu uzbūvēšanas un izpaušanās kārtību.

Mūsu Visumā Esamības Plānu kopumā ir divpadsmit. Taču katrai Pasaulei, kura attīstās lielajā Visumā, ir savas īpatnības Esamības Plānu izpausmē. Tajā Visuma apgabalā, kurā jūs tagad eksistējat, bija izpausti SEPTIŅI Esamības Plāni. Tas ir jūsu pagaidu stāvoklis. Tas ir saistīts ar to, Zemei bija jāiziet Dualitātes Eksperiments, atsakoties no pilnas atbilstības Visuma principiem. Tās blīvās matērijas dimensijas, kurās ilgi eksistēja jūsu planēta, atbilda Trešajam Garīgajam Centram, kam ir septiņiska[1] uzbūve. Tas nenozīmē, ka septiņi Esamības Plāni ir identiski Trešā Garīgā Centra dimensijām. Par septiņu Esamības Plānu atbilstību visiem Garīgajiem Centriem Es pateikšu zemāk. Taču septiņiskuma princips bija gan Esamības Plānu matērijas, gan Trešā Garīgā Centra ienests.

Visi Esamības Plāni pēc būtības ir Visuma dzīvības radīšanas sākotnējā daudzveidība un daudzvariantums. Un tas tiek nodrošināts ar katra Esamības Plāna matērijas dažādiem stāvokļiem. Izpaustajiem septiņiem Esamības Plāniem jūsu Pasaulē ir septiņiska uzbūve. Katram Esamības Plānam ir 7 apakšlīmeņi pēc matērijas kvalitātes, tos sastādošas. Augstākajiem Esamības Plāniem ir savas īpatnības, par kurām pateikšu zemāk.

Sākotnējā matērijas veidošanās iznāk no Pirmā, Dievišķā, Esamības Plāna. Kā redzat, pats nosaukums saka par to, ka Dievišķā Avots sāk sava Visuma būvēšanu. Viņa Gaisma ir galvenais celtniecības materiāls, ar kura palīdzību, uz viņa diferencēšanas un sablīvēšanas rēķina, tiek būvēti matērijas veidi, kuri ļauj radīt pasaules visā dzīvības formu daudzveidībā šajās pasaulēs. Lūk, tā tad arī ir VEP galvenā atšķirība no visiem pārējiem jūsu lietotajiem jēdzieniem. Un tā, mēs tos tagad uzskaitīsim ar tiem nosaukumiem, kuri ir sen un labi zināmi. Es jau norādīju, ka Dievišķais Esamības Plāns sāk radīt sākotnējo matēriju, pamostoties savā aktivitātē jauna Radīšanas cikla sākumā. Tas ierosina tos procesus, kuri sāk sablīvēt Avota Gaismu, un sākas secīga visu pārējo Esamības Plānu formēšanās.

Nākošais Esamības Plāns nes nosaukumu – Monādiskais. Kāpēc Monādiskais? Monādes tiek Avota jeb Radītāja emanētas. Un viņas ir Viņa īstenā būtība. Lai Monādēm varētu būt vibrāciju atbilstība tām dzīvības formām, kuras viņas apgaros, Radītājs apvelta viņas ar kokonu no zemāku vibrāciju matērijas. Priekš tā tad arī tiek radīts tas Esamības Plāns, kur mājo visu Visuma būtņu Monādes. Protams, šis dalījums ir visai nosacīts, bet īstenībā Monāde sāk savu patieso eksistenci kā atsevišķa Vienība tikai Monādiskā Plāna matērijas ietērpā.

Pārejam pie nākošā pēc matērijas blīvuma un vibrāciju līmeņa Esamības Plāna. Un tas ir Atmiskas Plāns. No šī plāna Monādes sāk to matērijas veidu būvēšanu, kuri nepieciešami, dažādās kombinācijās, viņas tiešam izpaudumam caur dzīvības formu daudzveidību. Šie matērijas veidi ir tik daudzveidīgi, ka ļauj Monādei garīgi būt klātesošai zemāku vibrāciju un blīvuma matērijā. Atmiskais plāns dod Monādei iespēju nodot Dievišķo klātbūtni, būvējot noteiktas enerģētiskas gaismas struktūras, katru reizi izmantojot jaunu matēriju. Viņa ar zemāku vibrāciju un blīvu matēriju kā aizsargājošu kokonu pakāpeniski maskē savu pastāvīgo klātbūtni attīstībā esošajā, arvien pieaugošāka blīvuma pasaulē.

Mēs runājam par tāda Aspekta klātbūtni cilvēka Dievišķā Sākuma sastāvā kā ATMA. Kaut gan Atma ir klātesoša visās dzīvības formās, savienojot viņas Vienotībā kosmiskajā, Visuma, līmenī. Tāpēc Atmiskajā Plānā mums ir tas Sākums, kurš sākotnēji saliedē kopā visas dzīvības formas Visumā.

Nākošais, kāpjot lejā pa matērijas vibrācijām, ir Budhiskais Plāns. No šī Plāna matērijas Monāde formē nākošo struktūru, nododošu Viņas Dievišķību. Un mēs runājam par Budhi Aspektu. Tādejādi šis Esamības Plāns pēc būtības ir matērija Monādes (Radītāja) tīri Dievišķu iezīmju nodošanai uz attīstībā esošo jauno Pasauli.

Mums vienmēr ir Radītāja Dievišķo Atribūtu izpausmes Triāde. Es pagaidām esmu nosaukusi divus Dievišķos Aspektus: Atma-Budhi. Nākošais Esamības Plāns pēc savas matērijas kvalitātes dod iespēju pabeigt Dievišķās Triādes būvēšanu. Šis Plāns, kuram ir diezgan sarežģīta uzbūve, tiek saukts par Mentālo. Tas ir viņa vispārējais nosaukums, un tāpēc aplūkosim sīkāk, kas ir Mentālais Esamības Plāns.

Mentālajam Esamības Plānam ir principiāli citāda uzbūve nekā visiem pārējiem Esamības Plāniem. Tas ir sarežģītāks ar to, ka ir savienojošais Plāns. Tas pieder pie Plāniem, kuri nodod Atribūtus, un pie Plāniem, kuri dod materiālo izteiksmi visām dzīvības formām, kuras paredzētas Monādes izpausmei konkrētajā Pasaulē. Mentālajam Plānam ir uzbūve, atbilstoša viņa uzdevumam. Nosacīti mēs dalām to divos principiāli atšķirīgos apgabalos. Es atkārtoju, ka šis sadalījums ir nosacīts, tāpēc ka tas nenes skaidru atdalīšanu vai sadalīšanu, citādi nebūtu Dievišķā Izplūduma blīvās matērijas pasaulēs. Un tā, atgriezīsimies pie Dievišķās Triādes radīšanas. Jā, Mentālās Pasaules augstākais apgabals (konkrēti, septītais apakšlīmenis) piešķir tādu iespēju pēc savas matērijas kvalitātes. Formējas Triādes Dievišķais Aspekts – Manass Augstākais, kurš nes Dievišķā Visuma Saprāta potenciālu. Tagad mums ir pabeigta Dievišķā triāde: Atma-Budhi-Manass Augstākais.

Triādes Dievišķais Aspekts, Manass Augstākais, Monādiskās Plūsmas noformēts, ir arī sasaistošais ar tām materiālajām formām, par kurām mēs tagad sāksim sarunu. Augstākais Manass nes savdabīgu Monādes stāvokli un formē viņas klātbūtni visās blīvajās formās, kurās viņa ir nolēmusi ieiet evolucionārajai attīstībai. Viņš arī jūsu dzīvē ienes pastāvīgas jūs atdzīvinošās Monādes Dzirksteles. Šis Aspekts tiešā veidā ir saistīts ar cilvēka (un citu saprātīgu būtņu) galvas smadzenēm kā ar savas iedarbības materiālu instrumentu paaugstināta blīvuma pasaulēs, lai kādas tās nebūtu. Augstākais Manass kā Apziņas Vienība ir klātesošs cilvēka vispārīgajā enerģētiskās informācijas struktūrā. Viņš dod eksistēšanas iespēju visai apziņas struktūrai, pateicoties savas tā plāna matērijas un enerģijas īpatnībām, ar kuru ir saistīts. Pie tam vajag atcerēties par viņa sasaistošo lomu starp tīrās Dievišķības izpausmes Plāniem un dzīvības formu veidošanās Plāniem.

Tieši tāpēc jūs bieži aizstājat Saprāta jēdzienu ar Apziņas jēdzienu, kaut arī tie nav identiski. Saprāts ir Radītāja potenciāla izpausme Viņa radāmajā radījumā. Apziņai pēc būtības ir principiāli atšķirīga uzbūve. Viņa izkārtojas kā enerģētiskās informācijas struktūra katrā jaunā gadījumā, kad nepieciešama noteiktas attīstības un darbību programmas izpildīšana blīvajās pasaulēs. Viņa, šī struktūra, sākotnēji ir noteikta katram dzīvības veidam, taču var būtiski mainīties attīstības procesā un pēc šajā attīstībā iegūtajiem rezultātiem. Šeit ir piemēroti runāt ne tikai par individuālajām apziņas struktūrām, bet arī par kolektīvajām.

 

Un tā, Mentālajai Pasaulei ir speciāls apgabals, kura matērija ļauj Monādei galīgajā veidā noformēt savu trīsvienoto klātbūtni konkrētajā izpaustajā pasaulē. Šo apgabalu varam nosaukt dažādi. Mēs pavisam nesen nosaucām viņu par Ugunīgo Pasauli, kura pēc Mentālās Pasaules uzbūves pieder trim viņas augstākajiem apakšlīmeņiem. Kāpēc gan Ugunīgā Pasaule, nevis kaut kāda cita? Ugunīgā Pasaule patiesībā arī ir jums jau pazīstamās Uguns – Dievišķās Pilnības Uguns – konteiners. Šo Uguni jūs tagad saucat par Svētās Vienotības Uguni. Un tieši viņa nolaidās pie jums apmēram pirms gada, pēc planētas Svēto Uguņu apvienošanās. Domājat, ka tas tā nav? Taču pati Dievišķās Triādes jēga – tā ir kosmiskā vienotība. Viņa sākas ar Atmu un beidzas ar Augstāko Manasu, kuru savā struktūrā atbalsta Svētās Vienotības Uguns. Un tāpēc ziniet – Svētās Vienotības Uguns dzīvo katra planētas cilvēka Dievišķajā struktūrā un katrā dzīvības formā. Taču viņai vajag dot iespēju nokāpt uz jūsu materiālo dzīvi.

Mēs turpinām runāt par Mentālās Pasaules īpatnībām. Atlikušie četri Mentālās Pasaules matērijas apakšlīmeņi ļauj būvēt dažādus mentālus būtņu, apdzīvojošu mūsu planētu, ķermeņus. Tagad es jau noteikti runāju par Zemi. Taču atcerieties, ka viss manis teiktais attiecas arī uz mūsu planētas kā kosmiska objekta formēšanu un daudzveidīgas dzīvības radīšanu uz viņas. Tādejādi Mentālās Pasaules 4 apakšlīmeņi piešķir matēriju dažādu mentālu ķermeņu radīšanai būtnēm, kuras iet iemiesojumā uz blīvākiem matērijas slāņiem, un viņu domāšanas spēju realizēšanai – domformu radīšanai no Mentālās Pasaules matērijas.

Astrālā Pasaule pēc savu vibrāciju līmeņa un matērijas blīvuma seko lejupejošā kārtībā pēc Mentālās Pasaules. Taču viņas uzdevums ir cits. Šeit, arī esot ar septiņisku uzbūvi, tiek radīti visai daudzveidīgi planētas visu dzīvības formu ķermeņi viņu apkārtējās īstenības jušanai emocionālajā plānā. Tāpēc Astrālo Pasauli bieži sauc par Vēlmju Pasauli, Emociju Pasauli un citādos apzīmējumos.

Astrālā Pasaule satur matēriju, kura piešķir iespēju būvēt planētas visu dzīvības formu astrālos ķermeņus. Un nedomājiet, ka viņi ir tikai cilvēkiem. Šie ķermeņi sāk sasaistīt domāšanu ar vēlmēm, kas ir virzošais attīstības princips daudzām dzīvības formām. Un Astrālā Plāna matērija ar savu daudzveidību dod iespēju būt vai nu ar emociju zemu frekvenču diapazonu, vai arī ar cildenām vēlmēm, kuras nosaka apzināta Dievišķība. Un tāpēc arī cilvēku astrālie ķermeņi ļoti stipri atšķiras cits no cita. Astrālās Pasaules augstākais apakšplāns – tā ir apzinātu vēlmju jeb Attīstītas Apziņas Vēlmju pasaule. Apziņas, kura ietver cilvēka izcelšanās Dievišķības uzstādījumu. Šo apakšplānu nosacīti var nosaukt par Astrāli-Mentālu, par pāreju uz Mentālo Plānu.

Astrālā Pasaule tagad pārdzīvo nopietnas izmaiņas, par ko es detalizēti runāju savās “Vēstulēs no Mājām”. Tagad pateikšu vienīgi par galvenajām izmaiņām. Tās tad arī nozīmē pašas Astrālās Pasaules matērijas izmaiņas konkrēti uz mūsu planētas. Tagad mēs spēsim dot gan cilvēkiem, gan citām Zemes būtnēm jaunus astrālos ķermeņus, pat viņiem atrodoties četrdimensionalitātē. Astrālā Plāna enerģija iegūst arvien augstākas vibrācijas un dalās jau vairs nevis primitīvi pēc septiņiskuma principa, bet katrā jaunā radāmā apgabalā viņai būs savs septiņiskuma sadalījums. Tas tagad padara iespējamu gan reinkarnācijas procesa, gan cilvēku dažāda tipa augšupcelšanās vienlaicīgu eksistēšanu. Astrālās Pasaules jaunā struktūra ļauj apgūt tās jaunos, nesen radītos apgabalus un RADĪT JAUNUS! Kaut arī Astrālā Pasaule paliek Vēlmju Pasaule, matērija, to sastādoša, pārdzīvo nopietnas izmaiņas. Tiek radīti kvalitatīvi jauni astrālie ķermeņi. Šos jaunos Astrālos ķermeņus jūs bieži saucat par Jaunajiem Ēteriskajiem ķermeņiem. Patiesībā – tā ir jauno astrālo ķermeņu sintēze ar formējošamies jaunajiem ēteriskajiem ķermeņiem. Drīzumā mēs nerunāsim par viņu atšķirību. Bet pagaidām turpināsim mūsu sarunu par Esamības Plāniem.

Blīvās matērijas Plāns (Fiziskā Pasaule). Tā ir pašu zemāko vibrāciju matērija uz planētas. Tieši uz šejieni ir “jānolaižas” Monādei savos pagaidu, īpaši blīvajos, ķermeņos. Fiziskajai Pasaules arī ir septiņiska uzbūve. Un ar to vajag īpaši rūpīgi tikt skaidrībā, tāpēc ka tieši no Astrālās, Fiziskās un Mentālās Pasaules septiņiskās uzbūves tad arī sākas DIMENSIJU jēdziens, kurš pie jums tagad pastāvīgi tiek izmantots. Kur visskaidrāk mēs varam redzēt Fiziskās Pasaules septiņisko uzbūvi? Bet princips taču paliek tas pats – tā ir dažādu līmeņu vibrāciju un blīvuma matērija! Septiņas dimensijas, par kurām tagad runājat, tie ir fiziskās pasaules septiņi apakšplāni! Un tagad mēs tad arī varēsim pāriet pie dimensiju jēdziena, pēc tam pārvietojot saprasto arī uz augstākām Pasaulēm. Mani dārgie draugi! Jums jau daudz reižu ir teiks par dažāda blīvuma matērijas dimensijām, eksistējošām uz jūsu planētas. Jūs strādājāt planētas zemākajos blīvumos, vedāt ārā no tiem iemītniekus sakarā ar vibrāciju paaugstināšos planetārā mērogā, tas ir, piedalījāties viņu AUGŠUPCELŠANĀS no fiziskās pasaules zemākajiem apakšplāniem uz augstākiem procesos. Jūs vienkārši un brīvi operējat ar šiem terminiem. Un arī daudzi no jums ir pabijuši šajās planētas zemākajās dimensijās un zemajos līmeņos. Vai eksistē identiskums starp jēdzieniem Fiziskās Pasaules “dimensija” un “apakšplāns”? Gan jā, gan nē. Katrs jēdziens nes savu pilnību, taču Fiziskajā Pasaulē šos jēdzienus, bet, precīzāk, vides raksturojumus, bieži neizdodas atšķirt. Un tāpēc parunāsim par dimensijām Zemes Fiziskajā Pasaulē.

Taču vai visās septiņās Blīvās Pasaules dimensijās jums ir izdevies pabūt? Domāju, ka tagad jūs aizdomājāties par šo jautājumu. Daudzi domā, ka, pārejot uz sesto vai septīto dimensiju, jūs nonākat citā Zemes Pasaulē, nepiederošā Zemes blīvajam globusam. Vai tas tā ir? Un vai var taisīt asu dalījumu Pasaulei, kurā plūst jūsu attīstība un jūsu kosmiskā darbošanās? Nē, tas tā nav. Un es atgriežu jūsu uzmanību pie tā manis teiktā, ka Blīvajai Pasaulei jeb Fiziskajai Pasaulei savā uzbūvē ir septiņiskuma princips, saukts par dimensijām. Taču šis septiņiskuma princips augstākajās dimensijās jau izpaužas citādā veidā.

Tagad pāriesim pie Esamības Plānu dziļākas savstarpējās sakarības ar citiem matērijas stāvokļa un no tās organizējamās dzīvības parametriem. Mēs pagaidām nerunājām par telpas un laika parametru nozīmi, bet tie ir visas kosmiskās uzbūves neatņemama daļa. Tas, protams, attiecas arī uz mūsu planētu. Tātad, katra Esamības Plāna katra apakšlīmeņa matērijas raksturojumi nes vēl arī telpas-laika raksturojumus. Un tas izskaidro to iespēju daudzveidību kosmiskajā Radīšanā, kura var tik realizēta. Tāpēc ka tikai ar vieniem matērijas blīvuma un tās vibrāciju līmeņa raksturojumiem ir ne gluži pietiekami, lai radītu un pastāvīgi pieļautu dzīvības formu un viņu evolūcijas pilnveidošanos katrā izpaustajā Pasaulē. Tādejādi “dimensiju” jēdziens eksistē katrā Esamības Plānā. Vai tas nozīmē, ka visi norādītie Esamības Plāni pieder Trešajam Garīgajam Centram (dimensijām no pirmās līdz septītajai)? Gan jā, gan nē. Neapšaubāmi, kad mēs runājam par kaut kāda Esamības Plāna septiņiem apakšlīmeņiem un sajūdzam tos ar Trešā Garīgā Centra septiņām dimensijām, tad mēs pilnīgi pareizi to saprotam.

 

Atgriežamies pie Fiziskās Pasaules. Pēc tās mums būs vieglāk saprast visus citus pārējo Pasauļu parametrus. Mūsu planētas Fiziskajai Pasaulei līdz Lielā Dualitātes Eksperimenta pabeigšanai bija skaidrs sadalījums 7 matērijas apakšlīmeņos (dimensijās). Kas par matēriju tā bija? Savā pamatā tā bija blīva matērija, kuru jūs daļēji redzat ar fiziskajām acīm, taču arī tā, kuru jūs nevarat uztvert ar parasto redzi. Taču tas nenozīmē, ka jūs to galīgi neuztvērāt ar citiem sajūtu orgāniem. Četrdimensionalitātes matēriju jūs raksturojat ar trim telpas mēriem (augstums, garums, platums) plus laiks. Šī blīvā četrdimensionalitātes matērija neizsmeļ ar sevi visu Fiziskā Plāna matēriju. Jūs jau atceraties, ka ir dzīvība arī blīvākos matērijas slāņos, kurai ir dimensija 3 un 2. Un to vajag iegaumēt, kaut arī jums ir grūti iekļūt šajās pasaulēs ar savām četrdimensiju acīm. Bez tam jums no seniem laikiem ir teikts par Ētera eksistenci. Fiziskā plāna septiņiskumu, ja runā tikai par matēriju, sastāda trīs blīvās matērijas apakšlīmeņi un četri Ētera veidi. Primitīvi to var iztēloties kā blīvās matērijas trīs stāvokļus – cietu, šķidru un gāzveida. Un visi tie dažādās kombinācijās nes Fiziskās Pasaules pirmās trīs dimensijas.

Četri Ētera veidi ir augstāku vibrāciju Fiziskā Plāna matērija, un tāpēc atbilst dimensijām no 4 līdz 7. Ēters jums nav redzams, un ilgu laiku jūs noliedzāt tā eksistenci. Ēters ir daudzdimensionālāks nekā blīvā, jums redzamā, matērija.

Pārejam pie ķermeņiem, kuri tiek būvēti no Fiziskā Plāna matērijas. Protams, jūsu bioloģiskais ķermenis ir fizisks jeb blīvs. Taču ir vēl arī ēteriskais ķermenis no tiem pašiem Ēteriem, par kuriem Es tikko kā teicu. Un tāpēc izjūtiet tagad cilvēka unikālo uzbūvi un viņa jau sākotnēji noteikto daudzdimensionalitāti. Fiziskais ķermenis pašreizējā laikā cilvēku vairākumam pēc būtības ir komplekss no Fiziskās Pasaules četrdimensiju komponentēm. Ēteriskais ķermenis jau nes daudzdimensiju komponentes. Pamatā tās pieder Fiziskās Pasaules piektajai dimensijai. Taču ēteriskie ķermeņi cilvēkiem ļoti atšķiras pēc sava kvalitatīvā sastāva, tieši tāpat kā astrālie un mentālie ķermeņi. Un visi viņi kopumā pieder septiņām dimensijām. Pie tam nevajag aizmirst, ka jūsu daudzdimensionalitāte ir ielikta arī šūnu līmenī, jūsu DNS līmenī. Un tāpēc, pat atrodoties planētas blīvajos slāņos, jūs vienmēr palikāt daudzdimensiju būtnes, pat atrautībā no savas Dievišķības.

Tagad saprotiet galveno – jūsu četrdimensionalitāte izriet no jūsu fiziskā ķermeņa un apkārtējās, REDZAMĀS, blīvās Zemes pasaules. Patiesībā jūs esat daudzdimensionāli! Tas bija sākotnēji ielikts jūsu evolucionārajā ceļā. Citādi nevarēja, un tas nebūtu mērķtiecīgi. Tātad visai daudzdimensionalitātei bija jāizpaužas katrā no Esamības Plāniem, kuri piedalās visas jūsu struktūras – gan Dievišķās, gan materiālās – formēšanā.

Kur mums jāmeklē Fiziskās Pasaules 6-tā un 7-tā dimensija? Tās ir paslēptas Zemes Ētera augstākajās komponentēs. Taču līdz galam šo jautājumu mēs varēsim precizēt, tikai izpētot Esamības Plānu attiecību un savstarpējo sakaru.

Un tāpēc pāriesim pie VEP savstarpējās ieplūšanas izpētes. Tie neatrodas cits attiecībā pret citu kaut kādās izolētās telpās. Visi tie ir Visuma vienots lauks jeb ķermenis. Visi tie, visā to pieļautajā daudzveidībā, pauž unikālu Visuma dzīvi. Un tas kļūst iespējams tāpēc, ka pati to radītās matērijas atšķirība veicina tās savstarpēju ieplūšanu pa visu izpausmes telpu. Un tāpēc mums tagad ir jāsaprot sekojošais. Fiziskajā Pasaulē jums ir gan Astrālā Plāna, gan Mentālā Plāna, gan visu citu augstāko Esamības Plānu matērija. Bet tagad atgriezīšos pie tā apgalvojuma, ka Astrālā Pasaule visa, bez atlikuma, ieplūst Fiziskajā Pasaulē. Un Fiziskās Pasaules matērija atrodas pastāvīgā mijiedarbībā ar astrālo matēriju. Un no tā izriet ļoti svarīgs secinājums par to Astrālās Pasaules dimensiju klātbūtni Fiziskajā Pasaulē, kuras pašai Fiziskajai Pasaulei būtu bijis grūti turēt, ja tā būtu patstāvīga Pasaule, īpaši tās vibrāciju vislielākā pazeminājuma periodos. Taču tā nekad nav bijis. Un tagad stingri attiecinām Astrālās un Fiziskās Pasaules dimensiju sakrišanu. Paša augstākā blīvuma un, atbilstoši, pašu zemāko vibrāciju Pasaules vienmēr ir bijušas abu šo Pasauļu dimensijas to savstarpējā ieplūšanā. Kad jūs runājat par dimensijām 2 un 3, tad, kā likums, šīs dimensijas jau iekļauj arī laiku. Kā tas tur ir klātesošs un kāpēc mēs to neatspoguļojam dimensijas numurā, tas ir atsevišķs jautājums, uz kuru es zemāk atbildēšu. Taču vajag ņemt vērā, ka Fiziskās Pasaules zemākie apakšlīmeņi vienmēr ir cieši sakrituši ar Astrālās Pasaules zemākajiem apakšlīmeņiem. Un tāpēc mēs arī runājam par to, ka arī Fiziskā Pasaule ir pārstāvēta ar 7-ņām dimensijām. Es teicu, ka 5-tā, 6-tā un 7-tā dimensijas uztur Ēters. Taču vienam Ēteram būtu grūti vibrāciju paša zemākā pazeminājuma procesā turēt šīs dimensijas. Cita lieta – pastāvīga astrālās matērijas ieplūšana fiziskajā, kura tad arī deva Zemes Plāna augstāko dimensiju atbalstu. Un tāpēc reiz dzima Augstākā Ētera jēdziens.

 

Un tā, mēs noskaidrojām zemes uzbūves septiņiskumu. Septiņiskuma princips atspoguļojas Astrālās un Fiziskās pasauļu dimensiju savstarpējā ieplūšanā. Bet tagad paskatīsimies, pa kādām dimensijām jūs reizēm ceļojat, pieņemot augstākās dimensijas (teiksim, 6-7) par pilnīgi citu Pasauli. Kaut gan, protams, mēdz būt dažādas pastaigas.

Saprotiet to, ka uz šo jūsu dzīves brīdi jums ir ļoti grūti noteikt – vai jūs ceļojat pa astrālo dimensiju, vai pa fiziskā plāna augstāko dimensiju pasauli? Tāpēc arī ir nepieciešama mūsu saruna, lai jūs saprastu visu jūsu garīgās izaugsmes svarīgumu. Tāpēc ka lidojums uz Astrālās vai Mentālās Pasaules augstākajām dimensijām nes arī citas iespējas. Un daudzi no jums pagaidām apmeklē Fiziskā Plāna augstākās dimensijas, Astrālo dimensiju atbalstītas. Tīrā veidā Astrālā Plāna augstākajām dimensijām ir savas īpatnības un kvalitatīvi cits astrālās eksistences līmenis, par ko Es arī stāstu šajās “Vēstulēs”.

Vēlreiz saprotiet – Astrālā Pasaule eksistē patstāvīgi, neskatoties uz to, ka ar savām dimensijām atbalsta Fizisko Pasauli. Un jūs varat, paaugstinot savas vibrācijas, pakāpeniski pāriet savos ceļojumos no pastaigām pa Fiziskās Pasaules augstākajām dimensijām uz pastaigām pa Astrālo Plānu. Jebkurā gadījumā tās ir ļoti labas prakses.

Tagad visa Fiziskā Plāna matērija intensīvi paaugstina savas vibrācijas, un pakāpeniski fiziskās matērijas plāns tiks stipri izmainīts un iegūs augstākas vibrācijas. Izmainīsies tā komponentes. Un Fiziskais Plāns pieņems citu dzīvību, bet jūs aiziesiet uz Astrālo Pasauli – ar augšupcelšanos vai apejot to. Taču tā jau ir cita tēma.

Trešais Garīgais Centrs ar savām īpatnībām ir pilnīgi atspoguļots Astrālajā un Fiziskajā Esamības Plānos. Un, protams, ar savā dimensijām.

Cita lieta ir augstāki Esamības Plāni. Šeit sākas tas jaunais, kas agrāk jums netika teikts.

Tagad mums ir jāsaprot, kādā tad veidā Otrā Garīgā Centra (8-tā – 12-tā) un Pirmā Garīgā Centra (13-tā) dimensijas ir saistītas ar Esamības Plāniem, par kuriem mēs runājām. Pamatoti ir domāt, ka tiem ir sakars ar jūsu dzīves uzbūvi.

Sākšu ar precizējumiem, kuri attiecas uz Mentālo Plānu. Īstenībā tikai 4 zemākie šī Plāna apakšlīmeņi nes piederību Visuma Trešajam Garīgajam Centram, tas ir, dimensijām 1-4. Mentālā Plāna augstākie apakšlīmeņi, kurus es nosaucu par Ugunīgo Pasauli, ir paralēli pakļauti gan Trešā Garīgā Centra, gan Otrā Garīgā Centra dimensijām. No Trešā Garīgā Centra tiem ir dimensijas 5-7, bet no Otrā Garīgā Centra – 8-10.

Pārejot uz Budhisko Pasauli, mums jau ir nevis tīra septiņiska uzbūve, bet sarežģītāka kā Ugunīgajā Pasaulē, atbilstoši šī Plāna uzdevumam. Viņš nevar būt tikai septiņisks. Tāpēc tam ir savas septiņas dimensijas + Otrā Garīgā Centra dimensijas 8-12.

To pašu varu teikt arī par Atmisko Pasauli.

Monādiskā Pasaule un Dievišķā Pasaule satur vienīgi Pirmā Garīgā Centra 13-to dimensiju. Tieši no šejienes sākās evolūcijas lejupejošā un augšupejošā atzarojumu ceļš.

 

Bet tagad nedaudz par 16-dimensiju Visumu.

Viņš jau eksistē, jums par to ir teikts. Taču prasa būtiskus piestrādes, kuru dēļ uz mūsu planētas ir klātesoši daudzi šī Visuma pārstāvji. Kur gan ņemt visas 16 dimensijas? Protams, Trešais, Otrais un Pirmais Garīgie Centri paliek ar visām savām dimensijām. Jums ir teikts, ka formējas Ceturtais Garīgais Centrs, nesošs 14-16 dimensijas. Taču kā tās iekļausies pēc vibrācijām zemākajos Esamības Plānos? Vienkārši tā to izpildīt nevar. Un tagad es ļoti īsi pagaidām pavēstīšu jaunumu – jūsu pasaulē sākas pāreja no Esamību Plānu septiņiskuma uzbūves uz astoņiskumu. Un šo nākotnes jauno uzbūves principu mēs pakāpeniski sāksim studēt.

Bet pagaidām studēsim pārveidojumus, notiekošus mūsu planētas Astrālajā un Fiziskajā Pasaulēs, un uzdevumus, kuri mums stāv priekšā sakarā ar šiem pārveidojumiem.

13.01.13.

Ar Mīlestību, URUSVATI

 

1. vēstule

 

Patiesība par Maiju aiziešanu

Zemes bērni! Šodien Es sāku stāstīt par jūsu dzimtajām Mājām, uz kurām tiecas aiziet jūsu Dvēseles. Taču par kādām Mājām katra Dvēsele sapņo? Lūk, par to šodien risināsim mūsu sarunu. Jo Māju taču Radītājam ir, ai, cik daudz! Un katra no viņām ir jūsu dzimtā. Jā, tā tas arī ir. Par to parunāsim vēl ne reizi vien. Bet tagad runāsim tieši par tām tuvākajām Mājām, uz kurām jūs tiecaties, sapņojot par Augšupcelšanās procesu un dzīvi pēc Augšupcelšanās.

Es runāju ar katru no jums. Sajūtiet, kā Mana sirds saplūst ar katra cilvēka, kurš lasa vai klausās šīs rindas, sirdi. Un nav nozīmes, kur katrs no jums atrodas. Svarīga ir tikai mūsu sirsnīgā saplūšana un jūsu sirds miers mūsu sazināšanās laikā. Miers, aprimšana un pilnīga visu jūsu zemes nedienu aizmiršana.

Šodien daudz tiek runāts par Maiju pareģojumu. Par to, ka viņi it kā izzuda no Zemes speciāli, zinot par nākošo Pasaules galu. Var dažādi interpretēt viņu lielo mantojumu. Taču, lai kādus secinājumus neizdarītu no viņu kalendāriem un astronomisko lielumu pierakstiem – dzīves turpināšanās prieku izstaro visi Maiju informācijas vēstījumi, kurus veiksmīgi vai neveiksmīgi traktē jūsu zinātnieki vai garīgās patiesības nezinoši speciālisti. Es saku ar pilnu atbildību: Maiji nekad nav pareģojuši Pasaules galu. Maiji pareģoja jaunu evolūcijas vijumu visai planētai un, tātad, arī visai planetārajai dzīvībai. Jā, Maiji pēc jūsu zemes priekšstatiem izzuda no fiziskās pasaules. Taču viņi uzreiz parādījās tur, kurp tagad tiecaties jūs, runājot par Augšupcelšanos. Es šeit un tagad apgalvoju Maiju lomas pareizai sapratnei – viņi nekur neizzuda. Viņi pārgāja uz Mājām. Tā viņiem bija nepieciešams. Tajā skaitā arī priekš tā, lai cilvēce pieliktu pūles, atminot uzdevumu, kuru viņi uzdeva. Vēl vairāk, kā Augšupceltie Skolotāji viņi pastāvīgi koriģē jūsu darbības zemes plānā. Viņi palīdzēja planētai iziet 2012. gada decembra kritiskos punktus. Viņi ir nodomājuši palīdzēt jums arī turpmāk. Jūs izlasīsiet manu vēstuli jau pēc Pārejas-2012. Un pasmaidīsiet par to, ar ko jūs baidīja un biedēja.

Bet tagad lieku jums priekšā parunāt par to, ka dzīve uz planētas Zeme kardināli mainās. Jūs paši daudz ko redzat, par daudziem kardināliem procesiem jums stāsta no Garīgās Pasaules. Tagad vienīgi mūsu pilnīga un uzticības pilna mijiedarbība spēs dot jums uz planētas notiekošo procesu pareizu izpratni. Gribu pastāstīt jums par vairuma dvēseļu tiekšanos uz 5-tās dimensijas pasauli. Nesākšu stāstīt jums par tiem, kas vispār var nepalikt uz planētas – katram ir savs zvaigžņu ceļš Visumā. Parunāsim par vairumu zemiešu – un ne tikai cilvēkiem, kuriem tuvākā pietura dzīves turpināšanai uz šīs planētas ir 5-tās dimensijas pasaule. Zinu, zinu, Mani dārgie, jums jau daudz tagad stāsta gan par pašu šo pasauli, gan par to, kā vajag tur būvēt jūsu nākotnes dzīvi. Bet es gribu jums atgādināt vienīgi par to, ka tās ir tās pašas Mājas, uz kurām kā uz ilglaicīgu staciju tiecas jūsu dvēsele. Kāpēc risinu tādu savādu sarunu – jautāsiet jūs? Daudzi saprot, ka ir jābūt tieksmei uz augstāku Dieva-Tēva instanci. Jo tur taču arī ir īstenās Mājas! Pareizi. Es arī netaisos apstrīdēt tādu apgalvojumu. Un šī brīnišķīgā, augstā tiekšanās tagad, šajā laikā, palīdzēs dažām dvēselēm atstāt Zemi un aiziet uz citām Pasaulēm, kuras pēc viņu priekšstatiem ir tuvāk Tēvam. Tā ir viņu izvēle, viņu ceļš! Taču es runāju par tiem, kas negrasās šķirties no planētas, kurai ir brīnišķīga Dvēsele – no Gaijas! Tās ir viņu ilglaicīgās Mājas, patvērums eoniem. Un tad katra kardināli izietā pakāpe paceļ jūs šajās Mājās gluži kā par stāvu augstāk. Un jūs šajā stāvā iekārtojat savu dzīvi. Un, iespējams, uz visai ilgu laiku. Un tāpēc nevajag domāt par dzīvi 5-jā dimensijā tikai kā par kāpņu kārtējo pakāpienu. Jūs paceļaties pa kāpņu laukumiņiem, bet nedzīvojat tajos. Jūs pēc katras pacelšanās iekārtojat savas brīnišķīgās Mājas. Tajā ir ietverta jūsu dvēseļu tiekšanās. Es, Urusvati, lūdzu jūs pret to attiekties pilnā nopietnībā.

Bet tagad parunāsim par šīm Mājām, uz kurām jums drīz stāv priekšā pāriet. Jūs, kā jau Es atzīmēju, esat daudz uzzinājuši. Un jūs esat apstiprinājuši īpašu projektu “Cilvēces Nākotnes Pasaule” – priekš tā, lai pēc iespējas vairāk cilvēku fiziskajos ķermeņos piesaistītu 5-tās dimensijas dzīves būvēšanai. Tas ir brīnišķīgi! Bet es gribēju likt priekšā izskatīt šo priekšā stāvošo jautājumu nedaudz no cita redzes viedokļa. No tāda rakursa, no kāda Mēs vēl ar jums neesam runājuši. Gribu jums piedāvāt nedaudz pabūt 5-jā dimensijā un pacensties, ar Manu palīdzību, ieraudzīt dzīvi šajā dimensijā bez aizspriedumiem – ne ar ko to neizpušķojot, neko savu tai nepievienojot. Bet vienkārši ieraudzīt un saprast, ka šī Pasaule jau eksistē. Mēs nesāksim tur pagaidām neko mainīt. Mēs būsim klusējoši novērotāji. Es vedīšu jūs uz tiem augstākās Astrālās Pasaules apgabaliem, kuros dzīvē kūsā un ir pārpilna gan ar savu pašas skaistumu, gan ar tās dažādu formu pārstāvjiem. Un tā, dodamies ceļā, Mani dārgie!

 

Un, lūk, tieši tagad tad arī ir pienācis laiks saprast, ka apgabalu Astrālajā Pasaulē uz šodienu eksistē ļoti daudz. Es speciālu gribu jūs iepazīstināt ar dažādiem Astrālās Pasaules apgabaliem, lai jūs spētu saprast:

– pirmkārt, uz kurieni cilvēki pāriet pašreizējā laikā pēc iziešanas no fiziskajiem ķermeņiem;

– otrkārt, uz kurieni aiziet tie, kas augšupceļas (un tādi arī tagad ir);

– treškārt, uz kurieni ir paredzama cilvēku un citu dzīvības formu masveida iemitināšana pēc augšupcelšanās (gan ar ķermeņiem, bez viņiem) sākšanās .

 

Turpmākajā mēs ar jums tiksimies arī ar Gaismas Pilsētu iedzīvotājiem. Tā ir ļoti svarīga tikšanās! Un tā atnesīs milzīgu enerģētisko potenciālu jūsu Gaismas Ķermeņiem, kas katram būs svarīgs stimuls atgriezties Mājās.

Mēs sākam ar Manu stāstu par tām izmaiņām Astrālajā Pasaulē, kuras ir notikušas pēdējā laikā – sakarā ar gan planetārās dzīvības, gan cilvēces Augšupcelšanās sagatavošanās procesa sākšanos.

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 2. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe[1] Krieviski “семеричное” (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email