Магниты Духа

VALDNIEKS MAITREIJA, PLANETĀRAIS KRISTUS-MELHISEDEKS caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. CILVĒCES GALVENĀ IZVĒLE

Sveicināti, mani sirdsmīļie Bērni!

Lūdzu saprast: nav uz Zemes, tāpat kā visā Visumā, mīlētu un nemīlētu bērnu. Bet ir neskaitāms daudzums dzīvības formu, Dieva-Radītāja dzemdinātu. Dzemdinātu, lai iegūtu lielo Dzīves pieredzi – daudzveidīgu, daudzdimensionālu pieredzi bezgalīgās Pasaules-ēkas visās pasaulēs un dimensijās.

Katrai dzīvības formai ir sava īpatnība. Jūs, cilvēki, apvienojat to, kas agrāk nevarēja būt vienotība. Tāda ir viena no jūsu īpatnībām. Jūs esat daudzu Visuma dzīvības formu, dažādu evolūcijas atzarojumu – centrs. Jūsu Dvēseles ir atnākušas no dažādām planētām, no dažādām zvaigžņu sistēmām, un pat – no dažādām galaktikām. Jūs esat Apvienošanas lielā pieredze tam, kas ne tikai bija atvienots, bet arī atradās evolucionārās attīstības dažādos polos. Jūs apvienojat gan Gaismu, gan Tumsu, gan visu to, kas starp viņām. Lūk, kāpēc jums teica par Lielo Eksperimentu. Sauciet to par Lielo Dzīves Pieredzi, Novatorisku Visuma Jaunradi, Neizpētītu Ceļu Meklējumiem – viss tas ir pareizi.

Jums, cilvēkiem, piemīt dažāda daudzdimensionālās dzīves pieredze, dažāds apziņas līmenis. Jums pat ir dažāda smalkmateriālo ķermeņu uzbūve. Un ne tāpēc, ka vieni ir aizgājuši uz priekšu, bet citi atpalikuši. Bet tāpēc – ka jūs atnācāt uz šo telpas-laika punktu, uz šo planētu pa dažādiem ceļiem. Nav nejaušība, ka jūsu pasaulē eksistē dažādas rases, daudz dažādu nacionalitāšu, tautu un valodu. Daudz valstu, reģionu, pilsētu, lielu un mazu apmetņu. Jūs atšķiraties ne tikai šajā pasaulē – kā cilvēki. Jūs atšķiraties kā daudzdimensionālas būtnes. Jūsu atšķirība saglabājas gan augstākajās pasaulēs, gan zemākajās pasaulēs. Un tas viss ir tāpēc, ka jūs esat VISUMA ATŠĶIRĪBU VIENOTĪBA.

Nebrīnieties, ka jūsu pasaulē ir tik daudz dažādu viedokļu, tik daudz pozīciju un pat – tik daudz jūsu pagātnes vēsturu un nākotnes pareģojumu. Atkārtoju: jums piemīt dažāda pagātnes pieredze, dažādu pasauļu un dažādu dimensiju pieredze. Jūs esat centri dažādām vēsturēm, no kurām tiek radīta Vienotā Jaunā Vēsture. Bet tai pat laikā JUMS PIEMĪT DZIĻĀ, SĀKOTNĒJĀ DIEVIŠĶĀ VIENOTĪBA – KĀ EŅĢEĻIEM, KĀ LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES GAISMAS BŪTNĒM.

Viens no galvenajiem cilvēces attīstības iekšējiem procesiem ir tiekšanās uz visa un visu apvienošanu. Jūsu potenciāls – apvienot pat to, ko, kā liktos, nevar savienot. Kaut kādā etapā apvienošanās procesus nomaina sadalīšanās fāzes. Taču tas viss, agri vai vēlu, pārvēršas par jaunu apvienošanos – jau nākošajā Evolūcijas Spirāles vijumā. Jūsu apvienošanās Vienotā Unikālā Dzīvības Formā – tā ir Dieva-Radītāja Lielā Plāna daļa. Katram no jums dziļi sirdī dzīvo Dievišķās Vienotības ideja. Pat kad cilvēks atdalās no visa un visiem – no dzimtenes, no radiniekiem, tuviniekiem un draugiem, no Dieva, viņam vienalga Dvēseles dziļumā dzīvo apvienošanās ideja. No vientulības pasaules viņš agri vai vēlu atkal aiztiecas pie vienotības ar domubiedriem, ar viņam tuvām enerģijām. Šajā vai citā pasaulē. Tā vai citādi, cilvēki iet pa Savienošanās ceļu. Viņi apvienojas tajā līmenī, kuram atbilst viņa Gara, apziņas un ķermeņu attīstība. No Visuma Evolūcijas redzes viedokļa jebkura apvienošanās jūsu pasaulē ir apsveicama.

TAČU SVARĪGI ZINĀT, MANI BĒRNI, KA PRIEKŠ JUMS IR IESTĀJIES JAUNS LAIKS. CILVĒKI IEGŪST JAUNAS IESPĒJAS. UN VIENA NO GALVENAJĀM JAUNAJĀM IESPĒJĀM – SPĒJA APZINĀTI RADĪT DIEVIŠĶO VIENOTĪBU ŠAJĀ PASAULĒ.

UN TĀ IR DIŽENĀKĀ IESPĒJA KĻŪT PAR JAUNĀS DZĪVES RADĪTĀJU.

Kurš var radīt Dievišķo Vienotību, kurš spēj kļūt par jaunās dzīves Radītāju? Pirmkārt tas, kas nedala pasauli Gaismā un Tumsā, Viņos un Mūsos, labajos un sliktajos. Tas nenozīmē, ka Labais un Ļaunais jūsu pasaulē pārstāj eksistēt. Tas nozīmē, ka jūs pārejat uz jaunu Esamības evolucionāro pakāpi. Jūs vairs necīnāties Labā vai Ļaunā pusē. Tāpēc ka cīņas enerģija – tā ir Dualitātes enerģija no vecā aizejošā laikmeta, kurš sākotnēji sevī ietver pretnostatījuma un sadalītības enerģiju. Jūs vienkārši sākat RADĪT LABO. Sajūtiet starpību, Mani Bērni! Cīnīties Labā pusē vai RADĪT LABO.

Bet kas tas ir – Labais? Labais – tas ir viss tas, kas tiek radīts priekš visa Esošā, balstoties uz Beznosacījuma Mīlestību, Harmoniju un Dievišķo Vienotību.

Duālais laikmets ilgu laiku audzināja, attīstīja jūsos SADALĪTĪBAS (DUALITĀTES) APZIŅU. Tas bija nepieciešams dzīvei zemākajās pasaulēs, matērijas blīvo slāņu apdzīvošanai, no kuriem jūs tik tikko sākat iznākt, izaugt uz augstāko pasauli. Sadalītības apziņa dzīvības enerģiju trūkuma apstākļos blīvajās pasaulēs radīja priekšstatu par cīņu. Augstākajās pasaulēs, uz kurām jūs tiecaties, dzīvības enerģijas pietiek visiem. Nepieciešamības pēc cīņas nav. Sadalījumu nomaina Vienotība. CĪŅAS, KĀ ESAMĪBAS FORMAS BLĪVAJĀS PASAULĒS, NOMAIŅA UZ JAUNRADI – KĀ PROGRESĪVĀKU ESAMĪBAS FORMU, IR EVOLUCIONĀRA NEPIECIEŠAMĪBA. Jo ātrāk cilvēki to sapratīs, jo aktīvāk viņi sāks radīt harmonisku dzīvi un jo ātrāk viņi īstenos savas sabiedrības pāreju uz jaunu evolucionāro līmeni.

Mani Bērni! Jums nav noslēpums, ka ar jums kontaktējas kā Augstāko Pasauļu pārstāvji, tā arī pārstāvji no Pasaulēm, kuras ir ieinteresētas, lai cilvēce evolucionāri neattīstītos. Jūs tās tagad saucat par Noturēšanas Spēkiem. Par cik jūs esat Kosmiska Rase, kura iegūst brīvas izvēles pieredzi, tiek pieļauti abi jūsu kontaktu veidi. Spēki, kuri ir ieinteresēti jūsu evolūcijā, vienmēr runā par nepieciešamību RADĪT UN ATTĪSTĪTIES. Viņi vienmēr vēsta jums, ka nepieciešams mīlēt VISU ESOŠO VISUMĀ, par cik Beznosacījuma Mīlestība pastāvīgi audzina jūs pašus par Gaismas Radītājiem, Dieviem-Radītājiem. Tas, kurš turpina jums teikt par Cīņas nepieciešamību, atbalsta nācijas izredzētības idejas, vienas rases pārākumu pār citu vai vienas nacionalitātes pārākumu pār citu – atbalsta evolucionāri vecas idejas, novēršot jūs no jūsu radošo spēju attīstības.

Bet tagad – par galveno. Jūsu radošās spējas ir ļoti lielas. Un par to ir informēti tie, kuri iesaista jūs cīņā savā starpā, starp cilvēkiem vai starp cilvēkiem un kādiem citiem spēkiem. Jums patiešām piemīt Dievu-Radītāju spējas. Šīs spējas līdz zināmam laikam bija no jums paslēptas. Tagad tās sāk izpausties, un daudzi no jums mācās tās izmantot. Un te ir ļoti svarīgs moments. Kad jūs cīnāties, pretojaties kaut kam – jūs spējat ne tikai graut, bet arī radīt. Taču tas viss realizējas tikai ar jūsu kā parastu jūsu četrdimensiju pasaules cilvēku palīdzību. Jaunās evolucionārās īpašības jums izpaužas pēc tam, kad jūsu apziņa pārstāj būt sadalīta (duāla) apziņa, bet galvenais – tikko kā Sirds sāk dzīvot pēc Beznosacījuma Mīlestības likumiem, tikko kā viņa sāk just patiesu Mīlestību pret visu Esošo. Pat, kad jūs izjūtat Dievišķo Beznosacījuma Mīlestību kaut sekundi, jūs PAVIRZĀT PASAULI EVOLUCIONĀRI TĀ, kā to nespēj izdarīt neviens cīnītājs pret ļauno. Tāpēc ka viņš cīnās, darbojas vecās sistēmas ietvaros. Pie tam, cīnoties ar veco sistēmu, viņš tādā veidā pastāvīgi piebaro to ar enerģiju. Bet duālā sistēma, vecā sistēma – tehnomatrica, būvēta uz sadalītības, tik to vien gaida, Mani Bērni! Apzinoties to, atkal jau – nedusmojieties uz viņu, šo sistēmu. Pateicieties tai par to, ka viņa ir devusi jums nenovērtējamu dzīves pieredzi blīvajās pasaulēs, un dodieties tālāk! Ejiet tālāk, mani sirdsmīļie, un kļūstiet Gaismas radītāji.

Kas tas ir – Gaismas Radītāji? Gaismas Radītāji vai Gaismas Darbinieki – tie ir tie, kuri ar Gaismas palīdzību rada jaunu dzīvi, balstītu uz Mīlestību un Harmoniju. Bet Gaisma – tas ir visa Esošā pamats, tā Visuma Enerģija un Matērija, kura attīstās ar Mīlestības un tikai Mīlestības palīdzību. Tur, kur Mīlestības nav, Gaisma savā attīstībā apstājas. Tur parādās tas, ko mēs saucam par Tumsu. Taču šī pati Tumsa – tā ir Gaisma bez kustības. Tāpēc, kad mēs dodam Tumsai Mīlestību, viņa nemainīgi pārvēršas Gaismā, sāk attīstīties. Kad mēs dodam Tumsai cīņas enerģiju, viņa paliek “lieta sevī”, neattīstās. Protams, turpinot cīnoties ar Tumsu, ar ļauno, jūs arī iegūstat kaut kādu pieredzi, jums nepieciešamu. Taču šī pieredze daudziem jums tagad vairs nav obligāta. Jūs varat aktīvi iegūt GAISMAS RADĪTĀJU pieredzi, attīstot savos “Es” daudzdimensionālās Dievišķās spējas. Un tas nav tikai tas, ko jūs saucat par “skaidrredzēšanu”, skaidrdzirdēšanu” “telepātiju”, “skaidrjušanu” vai “skaidrzināšanu”. Šīs spējas jums neapšaubāmi ir vajadzīgas. Taču tagad Kristus Maitreija saka jums: jūs spējat iemantot tās spējas, par kurām jūs daudzi pat nenojaušat!

Kad jūs, atzinuši visa un visu absolūtu Vienotību, sākat radīt, balstoties uz Beznosacījuma Mīlestību, izstarojot Harmoniju, jūs spējat salīdzinoši īsā jūsu lineārā laika sprīdī absolūti izmanīt jūsu pasauli, burtiski pārnesot viņu uz augstāku evolucionāro pakāpi. Tā ir viena no Augšupcelšanās, kurai ne nejauši pēdējā laikā tiek veltīts tik daudz uzmanības, formām. Jūs, izstarojot pastāvīgu, vienmērīgu Gaismas plūsmu, formējat savos “Es” un apkārtējā pasaulē augstāku vibrāciju telpu-laiku. Jūs, tēlaini sakot, kļūstat par piektās dimensijas lauku ģeneratoriem, radītājiem. Un savā zemes četrdimensiju pasaulē izkārtojat visus nepieciešamos enerģētiskos apstākļus, matricas, sistēmas piektās dimensijas enerģiju atnešanai. Planēta Zeme sāk mainīties līdz ar jūsu uzkāpšanu Garā, līdz ar jūsu personīgo Augšupcelšanos. Viņa jau tagad ir līdzīga ceturtās-piektās dimensijas telpas-laika “lupatu deķim”, pateicoties Gaismas Darbinieku darbiem un cerībām. Piektās dimensijas telpas-laika saliņas jūsu pasaulē uzrodas te un tur. Un tas patiesi ir skaists, brīnišķīgs process, kuru var vērot no augstākajām pasaulēm.

Bet bez tam, balstoties uz Mīlestību, Harmoniju un daudzdimensionālo Radošumu, jūs spējat izmainīt dzīvi kaimiņu pasaulēs, ar kurām jūs tagad esat tik cieši saistīti. Tieši no tā tagad baidās tie, kuri dzīvo šajās pasaulēs, un tie, kurus jūs saucat par Noturēšanas Spēkiem. Viņi tagad var jums daudz stāstīt par eksistējošo Ļaunumu, par slepeniem spēkiem un sazvērestībām pret cilvēkiem vai atsevišķām valstīm. Un aicināt cīnīties pret to. Ļaunais, slepeni spēki un sazvērestības patiešām eksistē jūsu pasaulē un pasaulēs, ar jūsējo saistītās. Bet, kamēr jūs turpināsiet cīnīties ar šo Ļaunumu, bezgalīgajām sazvērestībām un tumšajiem spēkiem, visi Noturēšanas Spēki kopā ar jums sekmīgi turpinās eksistēšanu tajā evolucionārajā līmenī, kurā tagad atrodas. Bet Gaismas Spēku mērķis tagad ir, lai PĀRIETU UZ JAUNU EVOLUCIONĀRO LĪMENI, kur ir vairāk dzīvības enerģijas, kur ir vairāk harmonijas un iespējas dzīves attīstībai – pat jūsu četrdimensiju pasaulē. Uz to ir tikai viens ceļš. TĀ IR JAUNRADE, TĀ IR PASAULES DIEVIŠĶA PĀRVEIDOŠANA, TĀ IR JAUNAS DZĪVES RADĪŠANA NO TO PUSES, KURI JAU IR GATAVI RADĪT AR GAISMU UZ HARMONIJAS UN BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS PAMATA. Un jo ātrāk pamodušies cilvēki sāks savu GAISMAS RADĪTĀJU darbību, jo aktīvāk sāks mosties citi cilvēki un iekļauties kopējā Gaismas Jaunradē.

Zināt, kāds ir Cilvēces svarīgākais noslēpums? Tāds, ka viņi spēs radīt to, ko pirms viņiem vēl neviens nav radījis. Jaunu dzīvi, būvētu, apvienojot to, ko pirms viņiem vēl neviens nav apvienojis. Noslēpums ir tāds, ka viņu spējas nestrādā, kamēr Sirdī un apziņā nav BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS un VISA ESOŠĀ VIENOTĪBAS HARMONIJAS. Tikko kā Mīlestība un Vienotības Harmonija dzimst cilvēku sirdīs un prātos, viņiem atgriežas DIŽENU PĀRVEIDOTĀJU DIEVIŠĶĀS DAUDZDIMENSIONĀLĀS SPĒJAS.

Tāds ir negrozāms Likums, pēc kura tikko sākat dzīvot. Citā ceļā jūs nespēsiet atgriez savas daudzdimensionālo Gaismas Radītāju diženākās spējas.

Tikko kā ABSOLŪTI, nevis vārdos, bet darbos, atzīsiet šo patiesību, jūs spersiet pirmo soli uz savas Dievišķības atgriešanu un savu Dievu-Radītāju spēju atgriešanu. Tālākais ceļš – tā ir šo spēju attīstība.

Zemes cīņa vai Dievišķā Jaunrade – lūk, izvēle, kura tagad stāv jums priekšā, Mani Bērni. Iepriekšējais evolucionārais līmenis vai jaunas, Dievišķas dzīves dzimšana – tā ir jūsu izvēle.

Cīnās par varu politiķi, cīnās par saviem mērķiem sabiedriski darbinieki, tautas un atsevišķas personības. Taču tagad jūsu pasaulē parādās tie, kuri nevis cīnās, bet rada jaunu dzīvi. Īsteno gaismas darbu. Pakāpeniski formē enerģētiskās informācijas pamatu jaunās pasaules radīšanai. Un jūsu izvēle ir, ar kuriem jūs tagad esat. Jebkura jūsu izvēle ir cienījama, tāpēc ka jūs esat brīvās izvēles Kosmiskās rases pārstāvji. Un Mēs, planetārā Gaismas Ģimene, vienādi mīlam un godājam visus, kuri iet ceļu pie Vienotā Dieva-Radītāja. Tāpēc ka reiz no Dievišķās Vienotības izgājušie vienalga, agri vai vēlu, šo Dievišķo Vienotību iemanto. Vienots ir Dievs-Radītājs, tāpat kā vienots ir viss mūsu Visums. Mana Mīlestība – katra no jums sirdī, Mani Bērni.

Veikušiem izvēli par labu Gaismas Jaunradei, jums stāv priekšā veikt vēl vienu ļoti svarīgu izvēli. Tā šajā etapā ir CILVĒCES GALVENĀ IZVĒLE. Jūs, kā Dievi-Radītāji, kopā ar saviem Augstākajiem “Es”, nosakāt šīs pasaules cilvēces nākotni. Kādi kļūs cilvēki? Vai viņi joprojām būs atkarīgi no ārējās enerģijas daudzuma, no tehnoloģiskajiem līdzekļiem, no finansu sistēmas un no tiem, kuriem pieder enerģija, tehnoloģiskie līdzekļi un finansu sistēma? Viens no pašiem galvenajiem jautājumiem: vai šīs pasaules cilvēki savu nākotni saistīs ar tehnoloģisko civilizāciju, vai izvēlēsies dabiskas, dabas dotas, Garīgas attīstības ceļu? Absolūtais vairākums dažādu dimensiju pasauļu iet tieši dabiskās, Garīgās attīstības ceļu. Tehnoloģiskas, tehnogēnas sabiedrības, civilizācijas eksistē tikai stingri ierobežotos telpas-laika ietvaros, aiz kuriem iziet nevar. Kad cilvēks sāk attīstīt savas dabiskās Garīgās spējas, pakāpeniski atkrīt nepieciešamība pēc ārējās enerģijas avotiem un tehnoloģiskiem līdzekļiem, kuru radīšanā viņš nav piedalījies. Pievērsiet uzmanību, Mani Bērni! Viss, ko cilvēks rada ar savu Gaismas jaunradi, viss tiek viņa radīts un pieder viņam un vienlaicīgi visiem cilvēkiem! Tehnoloģijas rada tikai noteikts cilvēku (vai būtņu) loks, un tās pieder tam vai citam cilvēku (vai būtņu) lokam.

Kā Gaismas radītājs jūs spējat atražot visu dzīvei nepieciešamo!

Cilvēka Garīgo spēju attīstība nes viņam lielu brīvības pakāpi. Pats vienkāršākais un saprotamākais piemērs jums – pāriešana un Ugunīgo prānisko barošanos. Tikko kā jūs atsakāties no bioloģiskās barības uzņemšanas, jūs pārtraucat savu atkarību no tiem, kuri to ražo un pārdod. Barojoties ar Ugunīgo prānu, jūs iegūstat pieeju IEKŠĒJAI ENERĢIJAI, kuru neviens jums nevar atņemt. Evolucionāri attīstoties tālāk, cilvēks ar savas iekšējās enerģijas palīdzību spēj, piemēram, apgaismot un apsildīt savu mājokli. Tādā veidā jūs atkal taču kļūstat neatkarīgi no ārējiem enerģijas avotiem. Jūs iegūstat lielāku brīvību. Un šī brīvība jums savā laikā ļaus veltīt vairāk laika gaismas Jaunradei. Par cik jūs sāksiet dzīvot pēc Beznosacījuma Mīlestības principiem, tad varēsiet dalīties zināšanās, enerģijā, Gaismā ar citiem cilvēkiem un palīdzēt viņiem attīstīt savas Garīgās, dabiskās spējas, RADOT JAUNU CILVĒKU SABIEDRĪBU, BALSTĪTU UZ PATIESIEM BRĀLĪBAS UN VIENLĪDZĪBAS PRINCIPIEM.

Absolūtajam cilvēku vairākumam pašreiz nav pat priekšstata, ka tehnogēnais attīstības ceļš nav vienīgais cilvēcei iespējamais. Tikmēr vairums no jums, Gaismas Darbiniekiem, par to ir lieliski informēts. Šīs zināšanas ir jūsu apziņā, bet galvenais – tās dzīvo jūsu Sakrālajās Sirdīs. Vēl vairāk, jūs tagad esat nonākuši pie tā momenta cilvēku civilizācijas attīstības vēsturē, kad nepieciešami pasākumi, lai cilvēce sāktu pāriet uz patieso, garīgo, dabisko Attīstības Ceļu.

Zemes sakrālajā telpā dzīvo dižais Ealoghima Zieds – Gēnu Modifikators, jūsu pasaules un visas planētas evolucionārās attīstības daudzdimensionālo ģenētisko Programmu nesējs. Vēl vairāk, daudzi no jums jau ir strādājuši ar Gēnu Modifikatoru Valdnieka El Morijas vadībā, kad Gaismas Ģimene aktivizēja Zemes evolucionārās ģenētiskās programmas otro līmeni (sīkāk par to var izlasīt Žurnālā “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ», Nr. 3 (9), 2013 – iemiesoto līdzautoru piez.[1])

Gēnu Modifikatorā, uz robežas starp pirmo un otro evolucionārās attīstības pakāpi, eksistē īpaša Programma, kur atbild par TEHNOGĒNAS CIVILIZĀCIJAS harmonisku transformāciju GARĪGĀ CIVILIZĀCIJĀ.

2014. gada 11. martā Gaismas Ģimene sāks speciālus gaismas darbus šīs Programmas aktivizācijā, tās plānveidīgā attīstībā un ienešanā jūsu pasaulē. Jūsu pasaules Gaismas Darbinieku dalībai šajā darbā piemīt obligāts raksturs. Tāpēc ka jūs daudzi – tie, kuri piedalīsies jaunās Ģenētiskās Programmas aktivizācijā – ir speciāli atnākuši uz šo pasauli, lai izpildītu viņas Dievišķo pārvēršanu no tehnogēnas pasaules uz garīgu pasauli. To Sakrālajās Sirdīs, kuri 11. martā radīs kopā ar mums, ir ietverti nepieciešamie kodi un enerģētiskās paketes jaunās evolucionārās Programmas iedarbināšanai tieši no jūsu četrdimensionalitātes pasaules.

Ļoti svarīgajā gaismas darbā 2014. gada 11. martā piedalīsies Sīriusa Saules Logosi, Bāzes “KROTON-1” starpgalaktiskie spēki, Aštara Šerana Flotes Gaismas Kuģi, kā arī – piektās dimensijas astoņu pasauļu pārstāvji.

Jaunās evolucionārās Programmas dzimšana un attīstība īstenojas ar Galaktisko un Starpgalaktisko Gaismas Spēku Svētību.

Tālāk jūsu darbu vadīs vadītājs Aštars Šerans. Taču es ne mirkli nešķiršos no jums, mani Bērni! Iesim kopā, soli pa solim īstenojot ļoti svarīgo planētas Zeme cilvēces pasaules evolucionāro pārveidošanu.

Ar Mīlestību pret saviem Bērniem –

VALDNIEKS MAITREIJA,

PLANĒTAS ZEME KRISTUS-MELHISEDEKS

2014.03.07.

 

Pievienots 09/03/2014

http://www.magnitiduha.info/archives/7995

 

 

2014. GADA 11. MARTĀ – GAISMAS ĢIMENES PLANETĀRA KOLEKTĪVA JAUNRADE.

AICINĀM VISUS UZ JAUNĀS PASAULES RADĪŠANU!

Kopradīšanas sākums – 21:00 pēc Maskavas laika*(20:00 pēc Latvijas laika)

 

AŠTARS ŠERANS

caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults

GARĪGĀS PASAULES RADĪŠANA

meditācija mp3

Sakaros – starpgalaktiskā bāze “KROTON-1”. Ar jums ir Aštars Šerans. Sveicam visus, kuri atsaucās Valdnieka Maitreijas aicinājumam un ir gatavi piedalīties jaunās pasaules radīšanā!

Šodien patiesi ir svētku diena gan jums, gan mums, dārgās māsas un brāļi! Mēs īstenojam ļoti svarīgus pārveidojumus Zemes planētas sistēmā. Daļa šo pārveidojumu ir saistīta ar jūsu pasaules pārvešanu uz jaunu evolucionāro Programmu. Jūs pabeidzat tehnogēno attīstības ceļu un stājaties uz dabiskās, Garīgās attīstības ceļa. Bet tas nozīmē – sperat ļoti svarīgu soli, lai atgrieztos Mājās, uz jūsu Garīgo Dzimteni. Un tas nozīmē – tuvojas mūsu tikšanās laiks, kad mēs ar jums varēsim satikties uz viena telpas-laika laukuma.

Bāze “KROTON-1” ir starpgalaktisko daudzdimensionālo Gaismas Spēku, kuri aktīvi piedalās Zemes, iegūstošas unikālu attīstības pieredzi Visumā, Dievišķajā Pārvēršanā – darbību koordinators. Ar mums pašreiz ir specializētas Gaismas Būtņu vienības no astotās, septītās, piektās un ceturtās dimensijām. Astoto dimensiju – otro Garīgo Centru – pārstāv Sīriusa zvaigžņu sistēmas Saules Logosi. Viņi noteiktā momentā nodos kodus un enerģētiskās informācijas paketes no Sīriusa zvaigznēm – galaktikas Piena Ceļš Garīgā Centra. Šie kodi un enerģētiskās informācijas paketes tiks nodotas planētas Zeme sakrālajam evolucionārajam centram. No turienes tie dosies uz speciālu struktūru – Ealoghima Ziedu (Gēnu Modifikatoru). Šī struktūra ietver daudzdimensionālas ģenētiskās, evolucionārās Programmas dažādām planētas Zeme pasaulēm. Ealoghima Ziedam ir trīs evolucionāro Programmu līmeņi (trīs pakāpes). Jūsu pasaule tagad īsteno pāreju no pirmās pakāpes uz otro pakāpi. Tieši evolucionāro programmu otrā pakāpe ļauj pasaulei attīstīties uz garīga pamata.

Septītā dimensija ir pārstāvēta ar Starpgalaktisko Spēku Gaismas Kuģiem, kuri tieši piedalās Lielajā Eksperimentā uz planētas Zeme. Astoņi specializēti Gaismas Kuģi Zemes sakrālajam evolucionārajam centram nodos sešpadsmit Evolūcijas Dievišķos Starus, kuri nepieciešami JŪSU PASAULES TEHNOGĒNĀS ĢENĒTIKAS transformācijai UZ GARĪGU ĢENĒTIKU. Bez tam šie Gaismas Kuģi nodos enerģētiskās informācijas Programmas, kuras nepieciešamas jūsu pasaules kā Garīgas pasaules attīstībai.

No piektās dimensijas mūsu kopīgajā darbā piedalīsies pats vislielākā skaita Gaismas Būtņu kolektīvs. Tie ir pārstāvji no PIECĀM PASAULĒM, uz kurām pārsvarā atnāk Dvēseles no četrdimensionalitātes pasaules. Šīs pasaules atrodas piektās dimensijas zemāko vibrāciju līmenī. Bez tām mūsu jaunradē piedalīsies vēl trīs pasaules no piektās dimensijas augstākajām frekvencēm. Piektās dimensijas augstākās pasaules pieņems enerģētisko informāciju no septītās dimensijas un nodos piecām zemāko frekvenču pasaulēm. Pie tam katra no astoņām piektās dimensijas pasaulēm ienesīs savu enerģētisko informāciju kopējā, Vienotajā enerģētiskās informācijas paketē. Pēc tam šo Vienoto enerģētiskās informācijas paketi no 5-tās un 7-tās dimensijām mēs nosūtīsim uz Ealoghima Ziedu, uz planetārā Gēnu Modifikatora struktūru, kur sāksies plānotie pārveidojumi.

Jūsu uzdevums – ceturtās dimensijas Gaismas Darbinieku uzdevums – sākumā saformēt vienotu ENERĢĒTISKĀS INFORMĀCIJAS PAKETI evolucionārajiem pārveidojumiem. Bet pirms tam – visiem darba dalībniekiem vajag izteikt tīru nodomu JŪSU TEHNOGĒNĀS PASAULES PĀRVEIDOŠANAI GARĪGĀ – PLANĒTAS ZEMES VISU CILVĒKU UN VISU BŪTŅU LABUMAM. Pēc tam jūs varēsiet nosūtīt savu enerģētiskās informācijas paketi – VIENOTO VISU GAISMAS DARBINIEKU ENERĢĒTISKĀS INFORMĀCIJAS PAKETI – tieši uz Ealoghima Ziedu, caur speciālu portālu, kuru agrāk atklāja jūsu pasaules Gaismas Darbinieki Spēka Vietas rajonā, jums pazīstamā ar nosaukumu ARKAIMS.

Tālāk mēs veiksim visu nepieciešamo, lai transformētu veco ģenētisko programmu, radītu jauno evolucionāro Programmu un dotu enerģiju tās attīstībai.

Septītās, piektās un ceturtās dimensiju darbu koordinē starpgalaktiskā bāze “KROTON-1”. Sinhronizāciju daudzdimensionālajā telpā-laikā un vienotajā Kosmiskajā Ēterā realizē Sīriusa Saules Logosi.

Starpgalaktisko un Galaktisko Gaismas Spēku svētība ir saņemta!

Lūdzu uzmanību! Paziņoju gatavību darbam!

Gaismas Darbinieki! Ar jums – Valdnieks Maitreija, Zemes Kristus-Melhisedeks! Ar jums – jūsu Garīgie Skolotāji un Augstākie “Es”. Ar jums – Aštars Šerans, Starpgalaktisko Gaismas Spēku komandējošais. Apvienojamies Vienotajā Sakrālajā Sirdī! Izsakiet tīru nodomu jūsu pasaules pārveidošanai no tehnogēnās uz Garīgo pasauli.

Sākam mūsu kolektīvo gaismas jaunradi!

Iztēlojieties portālu, kurš radīts Arkaimā!159

1. ZĪMĒJUMS. KRISTUS MAITREIJAS MONOGRAMMA AR 16-STARU GAIŠZILU ZVAIGZNI CENTRĀ. PORTĀLS ARKAIMĀ, GAISMAS DARBINIEKU GRUPAS ATKLĀTS 2013. GADA MAIJĀ.

Portāls Arkaimā realizē pieeju Ealoghima Ziedam – Gēnu Modifikatoram. Portāls ir radīts Kristus Maitreijas monogrammas formā no spirālēm ar 8-ņiem vijumiem. Monogrammas centrā – Zelta sfēra, kuras iekšienē iedegta 16-staru gaišzila zvaigzne. Katra stara virsotnē – septiņstaru violeta zvaigzne.

Dārgie draugi! Māsas un Brāļi! Sākam formēt jūsu pasaules Gaismas Darbinieku Vienoto enerģētiskās informācijas paketi! Vērsieties pie saviem Augstākajiem “Es”. Lai viņi tieši piedalās šajā procesā! Sajūtiet, kā no jūsu sirdīm nāk enerģija un dodas uz Vienoto enerģētiskās informācijas lauku. Nesteidzieties… Būs nepieciešams zināms laiks, lai visu sinhronizētu un savāktu visas jūsu personīgo kodu un enerģētisko pakešu daļas vienotā veselā…

Un, lūk, rezultāts ir iegūts! Mēs sūtām mūsu Vienoto enerģētiskās informācijas paketi tieši uz gaišzilās zvaigznes centru… Tagad kopā ieejam Portālā Arkaimā… Ap mums – mirdzoša zelta gaisma. Mēs esam iegājuši pašā Ealoghima Zieda centrā. Bet jūs paši – mirdzoša gaišzila gaisma. Tagad jūs esat otrās pakāpes evolucionāro programmu nesēji. Valdnieks Maitreija pārnes jūs uz sakrālo telpu, kur dzīvo Ealoghima Zieda otrās pakāpes ģenētiskās daudzdimensionālās Programmas.753

2. ZĪMĒJUMS. EALOGHIMA ZIEDA – GĒNU MODIFIKATORA – SHĒMA.

SARKANĀ KRĀSA – PLANĒTAS EVOLUCIONĀRĀS PROGRAMMAS PIRMĀ PAKĀPE. GAIŠZILĀ KRĀSA – OTRĀ PAKĀPE. ZELTA KRĀSA – TREŠĀ PAKĀPE.

Mēs ar jums pārvietojamies caur gaišzilo telpu, tiecoties uz sarkano telpu. Šeit, uz robežas starp pirmo un otro pakāpi, atrodas trīs īpašas struktūras, kuras vērsa un pagaidām vērš jūsu sabiedrību pa tehnogēno ceļu. Tagad mēs ar jums transformēsim šīs struktūras, nodosim tām savu Vienoto enerģētiskās informācijas paketi, kura dos spēcīgu startu jūsu pasaules Pārveidošanai no tehnogēnās uz Garīgo. Šīs struktūras ir sarežģīti daudzdimensionāli veidojumi. Mēs strādāsim ar tām caur shēmām-simboliem.

Lūk, pirmais simbols. Tā ir TEHNOGĒNA, kurš nodrošina jūsu pasaules Garīgo komponenšu neesamību, shēma. Viņš ir sarkanā krāsā.852

3. ZĪMĒJUMS. TEHNOGĒNA, KURŠ NODROŠINA SEŠU GARĪGO KOMPONENŠU NEESAMĪBU, SHĒMA.

Pievērsiet uzmanību, ka TEHNOGĒNA formas iegūšanai no ideālas ģeometriskas figūras – sfēras – it kā būtu izņemtas sešas daļas. Šīs daļas ir – DAUDZDIMENSIONĀLIE GARĪGIE GĒNI. Patiesībā tie netika izņemti, bet tikai uz laiku deaktivizēti – tieši tādēļ, lai jūsu cilvēku sabiedrība spētu iegūt TEHNOGĒNISMA PIEREDZI. Tagad šī pieredze ir iegūta, un jūs atkal izejat uz Garīguma līmeni, atgriežat savu Garīgo Ģenētiku. Tie paši seši daudzdimensionālie Gēni, kurus tagad aktivizēsim, ir nepieciešamais nosacījums jūsu Garīgās pasaules attīstībai.

Dārgās māsas un brāļi! Mūsu Vienotā enerģētiskās informācijas pakete – tā ir Atslēga 6-šu Garīgo Gēnu aktivizācijai… Tuvojas svinīgais moments! Lai tagad jūsu sirdīs dzimst Beznosacījuma Mīlestība. Lai HARMONIJAS un VISA ESOŠĀ VIENOTĪBAS enerģija atdzīvojas viņās!

Atveriet savas sirdis! Nododiet enerģētisko informāciju, kura ir glabājusies jūsu sakrālajās telpās tūkstošiem gadu! Praksē mēs varam piepildīt telpu starp sarkanajiem izciļņiem ar gaišzilu krāsu. Rezultātā iegūstam starpshēmu:654

4. ZĪMĒJUMS. TEHNOGĒNA, KURĀ AR GAIŠZILU KRĀSU IR PIEPILDĪTI TRŪKSTOŠIE (AGRĀK DEAKTIVIZĒTIE) ELEMENTI, SHĒMA.

Bet tagad ir laiks nodot jauno evolucionāro programmu uz bijušo TEHNOGĒNU, transformēt viņu. Piesauciet savus brāļus no piecām piektās dimensijas pasaulēm, kuri tagad ir gatavi nodot jums enerģētisko informāciju no augstākajām dimensijām. Lai mirdzošā gaišzilā enerģija piepilda jūs, bet jūs – ar gaišzilu krāsu piepildiet BIJUŠĀ TEHNOGĒNA IEKŠĒJO DAĻU (iekšējo apli). Uz šejieni, uz TEHNOGĒNA iekšieni, mēs nosūtām ENERĢĒTISKO INFORMĀCIJU JAUNAJAI EVOLUCIONĀRAJAI PROGRAMMAI.6574

5. ZĪMĒJUMS. TEHNOGĒNA, KURĀ AKTIVIZĒTI SEŠI GARĪGIE GĒNI UN IELIKTA JAUNĀ EVOLUCIONĀRĀ PROGRAMMA, SHĒMA.

Mēs esam spēruši svarīgu soli mūsu kolektīvajā jaunradē. Bet ne visi uzdevumi pagaidām ir izpildīti. Virzāmies tālāk! Strādājam ar otro struktūru, kura noteica jūsu sabiedrības tehnogēnismu. Šī struktūra ir saistīta ar jūsu ceturtās dimensijas mēriem – GARUMA, PLATUMA, AUGSTUMA UN LAIKA mēriem. Viens no jūsu ceturtās dimensijas simboliem ir jums labi pazīstamais krusts. Mēs arī strādāsim ar krustu, tikai – ar īpašu krustu, kuru veido Mebiusa lentas. Divas Mebiusa lentas, kuras krustojas viena ar otru, simbolizē jūsu četrdimensionalitāti. Var teikt, ka tie ir četri īpaši Tori, kuri ir satikušies vienotā punktā. Šī telpas-laika struktūra arī ir saistīta ar jūsu tehnogēnismu, par cik tehnogēnisms neļauj vienai dimensijai pāraugt citā. Tehnogēnisms ir noslēgta struktūra. Tehnogēnajā Mebiusa lenšu veida struktūru krustojumā nav Nulles punkta kā Portāla starp dimensijām. Mebiusa lenšu centrs četrdimensionalitātē – tas ir tikai enerģētisks centrs, kurš prasa pastāvīgu piebarošanu ar ārēju enerģiju. Tāpēc tagad mēs piesaucam jūsu Garīgos radiniekus no trīs piektās dimensijas augstākajām frekvencēm. Viņi nodos tehnogēnās četrdimensionalitātes struktūrai Nulles Punktu, kurš īpašā veidā sasaistīs jūsu dimensiju ar piekto dimensiju. Nulles Punktus-portālus mēs ievietosim arī katrā no četriem toriem – katrā “astotnieka” cilpā. Shēmā tos apzīmēsim kā spirāles.3425

6. ZĪMĒJUMS. STRUKTŪRAS DIVU KRUSTOJOŠOS MEBIUSA LENŠU VEIDĀ, KUR JAU IEVIETOTI NULLES PUNKTI, SHĒMA.

Jaunā shēma ļaus aktīvi transformēt jūsu četrdimensionalitāti uz piecdimensionalitāti. Un tas ir vēl viens svarīgs solis no jūsu tehnogēnisma uz jūsu Garīgumu.

Pateicieties augstāko pasauļu pārstāvjiem par to Velti, kuru viņi tagad ienesa Ealoghima Ziedā. Un virzāmies tālāk! Strādājam ar trešo daudzdimensionālo ģenētisko struktūru. Ilgu laiku tehnogēno civilizāciju uzturēja evolucionārā programma, kuru mēs varam iztēloties violetas SEPTIŅstaru zvaigznes veidā. Tagad šī struktūra kardināli mainās. Pati zvaigzne tieši pašreiz transformējas astoņstaru zvaigznē. Bez tam viņa izpaužas kā daļa no lielākas struktūras – Kristus Maitreijas Monogrammas centra. Tā ir 16-staru gaišzila zvaigzne, uz kuras katra stara no šī brīža dzīvo astoņstaru violeta zvaigzne. Caur šo struktūru realizējas visjaunākā evolucionārā programma, kura maina jūsu pasaules pamatu – septiņiskuma Sistēmu uz astoņiskuma Sistēmu. Vēl vairāk, 16-staru zvaigzne nes jums principiāli jaunas evolucionārās attīstības iespējas un ceļus. Tajā skaitā – jaunā 16-dimensiju Visuma programmas.67889

7. ZĪMĒJUMS. 16-STARU GAIŠZILA ZVAIGZNE AR ASTOŅSTARU VIOLETĀM ZVAIGZNĒM UZ SAVIEM STARIEM. DAUDZDIMENSIONĀLA STRUKTŪRA JAUNĀKO EVOLUCIONĀRO PROGRAMMU ATTĪSTĪBAI.

Uzmanību! Tagad ir pats svinīgākais brīdis! Sīriusa – Galaktikas Piena Ceļš Garīgā Centra – Saules Logosi nodod Ealoghima Ziedam, daudzdimensionālajam planētas Zeme Gēnu Modifikatoram, jaunākās evolucionārās Programmas, kuras nodrošina harmonisku attīstību cilvēcei un daudzām citām planetārās dzīvības formām, kuras saistītas ar tehnogēnismu. Ar īpašu enerģētisku paketi, ar īpašu mīlestību tiek nodotas evolucionārās Programmas priekš būtnēm, kurām vēl tikai formējas Garīgais sākums. Šīs Programmas tādām būtnēm nodrošina harmonisku evolūciju augstākajās pasaulēs – ne tikai Zemes, bet arī citu planētu augstākajās pasaulēs.

Patiesi brīnišķīgs un majestātisks ir šis brīdis!

Tagad tie, kuriem piemīt Garīgais redzējums, var novērot, kā uz Zemes centru dodas 16 mirdzošu staru no Galaktikas Garīgā centra. Starpgalaktisko Gaismas Spēku Gaismas Kuģi pievieno savas enerģijas šiem stariem. Jūs varat redzēt brīnišķīgu gaismas rotaļu ap planētu Zeme. Tā ir lieliska Kosmiskā Gaismas Deja, kuras rezultātā dzimst Jaunās Dzīves Enerģija. Jūs varat ieraudzīt savu planētu Gaiju kā lielisku Būtni ar priecīgu seju. Gaija smaida! Jūsu Māte-Zeme gavilē! Jaunās dzīves Programmas atklāj viņai burvīgas perspektīvas! Jūsu pasaule ne tikai pāriet uz Garīgo pamatu. Tiek likti Garīgie pamati jaunai daudzdimensionālajai Dzīvei! Visa planetārā Gaismas Ģimene izjūt milzīgu prieku par tām iespējām, kuras atklājas Zemes planētas sistēmas priekšā.

Brāļi un māsas! Pabeidzam mūsu darbu! Ar Mīlestību, saudzīgi ievietojam visas mūsu radītās programmas-struktūras telpā uz robežas starp Ealoghima Zieda pirmo un otro pakāpi, uz sarkanā un gaišzilā robežas.60786

8. ZĪMĒJUMS. RADĪTĀS STRUKTŪRAS EALOGHIMA ZIEDĀ (GĒNU MODIFIKATORĀ).

Tagad rit svarīgs pārejas periods, kad vienas programmas tiek nomainītas ar citām. Pienāks laiks, un mūsu struktūras pilnīgi ieies gaišzilajā telpā – Ealoghima Zieda programmu otrajā pakāpē. Zemes sakrālajā centrā sākas aktīva jauno evolucionāro programmu radīšana. Un jūs šodien kļuvāt šī diženā procesa dalībnieki.

Sīriusa Saules Logosi tieši tagad sūta jums Mīlestības un Pateicības enerģijas par kopīgo jaunradi. Starpgalaktisko Gaismas Spēku Gaismas Kuģi salutē ar savām Kosmiskajām Ugunīm! Uz jūsu sirdīm Mīlestības un Pateicības enerģijas sūta arī astoņu piektās dimensijas pasauļu iedzīvotāji – jūsu paši tuvākie radinieki. Pateicieties arī jūs visiem šodienas gaismas Ceremonijas dalībniekiem par kopradīšanu. Šī diena kļūs par svarīgu notikumu planetārajās AiKaŠi Hronikās.

Paldies par mūsu Vienotību!

Aštars Šerans sveic katrā no jums Gaismas Radītāju. Mēs radām jaunas Garīgas pasaules. Mēs satuvinām pasaules dimensijas. Mēs tuvinām mūsu tikšanos, sirdsmīļās Māsas un Brāļi! Un tas patiesi ir tā.

2014.03.08.

AŠTARS ŠERANS, APVIENOTO STARPGALAKTISKO GAISMAS SPĒKU KOMANDĒJOŠAIS –

AR MĪLESTĪBU NO VIENOTĀ DIEVA-RADĪTĀJA SIRDS

 

Pievienots 09/03/2014

http://www.magnitiduha.info/archives/7982

Tulkoja Jānis Oppe

 [1] Skat. “Kosmiskā dziedniecība. EL MORIJA caur Sergeju Kanaševski. DZĪVĪBA NEMIRSTĪGAJIEM” http://www.magnitiduha.info/archives/6552 (Tulk. piezīme)* Kolektīvās gaismas jaunrades veikšanas laiks (21:00 pēc Maskavas laika ) ir Aštara Šerana noteikts.

Print Friendly, PDF & Email